Reference: 22/2000/2

Judgement Details


Date
09/11/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CACHIA CARMELA vs MIFSUD BONNICI MARIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - AKKWIEXXENZA TAS-SID
Summary
Tezisti gurisprudenza kospikwa, kultant diskordanti, fuq il-punt koncernanti l-entita` tat-tibdil.Hekk ad ezempju nsibu decizjonijiet illi anke jekk il-kerrej, fil-post mikri ghall-abitazzjoni, jezercita` mestjier, ukoll jekk mhux ta' entita kbira, dan jaghmel kambjament fid-destinazzjoni tal-fond. Dan specjalment meta tali vjolazzjoni tad-destinazzjoni ma tkunx xi haga accidentali, ta' darba,jew kazwali, imma kontinwativa u sistematika. Invece, jinghad f' decizjoni ohra illi "biex jinghatamill-Qorti x-xoljiment tal-lokazzjoni jehtieg li t-trasgressjoni da parte tal-kerrej tkun ta' certagravita u anke ta' certa frekwenza". Hekk issokta jigi enuncjat illi "mhux kull uzu tal-fond mikri, xi ftit differenti jew xi ftit aktar estensiv minn dak pattwit, jimporta tibdil fid-destinazzjonili jwassal ghall-penalita` estrema tal-izgumbrament ta' l-inkwilin; meta si tratta ta' kambjament parzjali li jkun komplimentari ghad-destinazzjoni miftehma, u kwazi konsegwenzjali taghha, b' mod li l-mutament ikun accessorju ghall-uzu principali, u b' mod li jibqa' dejjem shih l-uzu stabbilit fil-ftehim, allura ma hemmx abbuz ta' godiment li jimporta kambjament tad-destinazzjoni."

Maggorment huwa dezumibbli minn skorta kbira b' decizjonijiet illi t-tibdil irid ikun rilevanti. Dan fis-sens illi l-gravita tat-tibdil trid tkun apprezzabbli f' rapport ghas-sitwazzjoni kif kienet ezistentifil-mument tal-kontrattazzjoni.

Ix-xjenza u l-pacenzja tal-lokatur ma tfissirx ratifika jewadezjoni. Kif issokta jigi osservat "minn din is-sentenza infatti l-Qorti tirraviza konsiderazzjonijiet li jikkonfortaw it-tezi tar-rikorrenti appellata, ghaliex fil-kaz taht ezami non si tratta ta'kambjament parzjali tad-destinazzjoni, imma addirittura ta' l-iznaturar tal-kirja u ta' l-iskop li ghalih il-fond gie mikri lill-appellant".

Is-semplici tollerenza jew anke ix-xjenza jew inerzja ma jikkostitwux ghalhekk biss akkwiexxenza tat-tibdil tal-fatt tad-destinazzjoni maghmula arbitrarjament mill-appellanti kerrej f' kuntrast mal-patt kontrattwali;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info