Referenza: 100/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/11/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
FUSCO GABRIELLA vs MICALLEF JOSEPHINE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, AKKWIEXXENZA JEW APPROVAZZJONI DA PARTI TAS-SID - LOKAZZJONI, DISTINZJONI BEJN CESSJONI U SULLOKAZZJONI
Fil-Qosor
(1) Is-sullokazzjoni, a differenza tac-cessjoni tad-drittijiet, tohloq kuntratt gdid ta' kiri, li ghalih sid il-kera principali huwa totalment estraneu u li huwa nettament distint mill-kuntratt orginarju tal-kirja principali; u ghalhekk, quddiem sid il-kera, is-subinkwilin huwa terza persuna;

(2) "Issa jekk l-inkwilin stess bil-fatt li jissulloka jkun qed juri li ma jridx igawdi huwa stessminnu, u jkun cedieh lil haddiehor jispiccaw il-fondament u r-raguni ghaliex is-sid ghandu jkun kostrett ihalli l-fond f' idejn dan l-inkwilin billi jikrih huwa u mhux is-sid. Kien fuq dan ir-rifless li l-ligi f' kaz ta' sullokazzjoni tat lis-sid id-dritt li jiehu lura l-fond fit-terminazzjoni tal-lokazzjoni"

(3) Effettivament, dak li l-ligi tipprojbixxi huwa li l-kerrej minghajr il-kunsens espress tas-sid jissulloka l-fond jew icedi l-inkwilinat [Artikolu 9 (a), Kapitolu 69]. Li jfisser li l-kerrej mhux eskluz mill-konsegwenzi legali li jitnisslu mis-sullokazzjoni minghajr il-kunsens tas-sid ghal finijiet tar-ripreza ta' pussess tal-fond taht il-precitat dispost tal-ligi specjali;

(4) Dejjem kif stipulat f' dak id-dispost "dan il-kunsens irid ikun espress, u mhux bizzejjed li jkun tacitu, jew li jigi argomentat mill-atteggjament tas-sid, anke jekk dan ikun univoku fis-sens li huwa kien kuntent b' dak li ghamel il-kerrej". "Naturalment dan il-kunsens espress ma hemmxbzonn jirrivesti ebda forma sagramentali; pero 'espress' jehtieg li jkun, ghad illi ghall-prova tal-ghoti tieghu, meta jigi affermat, jista' jittiehed sussidju anki mic-cirkostanzi";

(5) Finalment, hi gurisprudenza pacifika illi "huwa s-sid li jrid jipprova dak li jallega, u cjoe li l-inkwilin bla kunsens tieghu issulloka l-fond u ceda l-kirja tieghu";

Issa huwa veru illi jekk jigi pprovat li s-sid kien jaf bis-sullokazzjoni "huwa jigi illi rrinunzja ghad-dritt li ma jgeddidx il-kiri minhabba dik is-sullokazzjoni, ghax ma jistax jinvoka, bhala raguni ghat-talba tieghu ghar-ripreza ta' pussess tal-fond, fatt li ghalih huwa jkunu akkwieta ruhu ghal bosta zmien";

Daqstant iehor pero` huwa veru wkoll illi, kif profess, "l-accettazzjoni (tas-sid) hija ta' stretta interpretazzjoni, u dan huwa tant veru fil-kaz in ezami billi l-Artikolu 10 tal-Kapitolu 109 (illum Artikolu 9tal-Kapitolu 69), li jaghti d-dritt lis-sid li jiehu lura l-fond fit-terminazzjoni tal-lokazzjoni,f' kaz ta' trasferiment ta' l-inkwilinat, jitkellem fuq meta l-inkwilin ikun itrasferixxa "l-kiri minghajr il-kunsens espress ta' sid il-kera. Huwa veru illi gie kemm-il darba deciz illi anke meta jkun hemm il-kunsens tacitu u mhux espress, is-sid jiddekadi minn dan id-dritt, izda l-kliem tal-ligi,li ssemmi l-kunsens espress, jippostula illi dan il-kunsens ghandu jirrizulta car u mhux inekwivokuu minn fatti tant inspjegabbli b' mod iehor, illi l-kunsens tacitu jkun in effetti jekwivali ghal kunsens espress";

Rinunzja tacita ghandha tigi interpretata tant restrittivament illi mill-fatti li minnhom dik ir-rinunzja trid tigi dezunta ma tkunx tista' tingibed kongettura ohra hlief il-propozitu evidenti tar-rinunzja. Hemm bzonn li din tirrizulta minn att jew kumpless ta' atti li jissupponu necessarjament fir-rinunzjant l-intenzjoni li huwa jabdika d-dritt tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni