Reference: 733/2001/1

Judgement Details


Date
09/11/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MALLIA CARMEN ET PRO ET vs SPITERI MARIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, AGGRAVJU IBBAZAT FUQ PUNT MHUX TRATTAT IN PRIM` ISTANZA - KOMMODAT, MA JISTAX JIGI KONCESS MINN SEMPLICI DETENTUR - LOKAZZJONI, ELEMENTI TAS-SULLOKAZZJONI
Summary
Mhux konsentit li parti tressaq motivi ta' aggravji li ma gewx minnha dedotti fl-ewwel istanza u lanqas inghatat decizjoni dwarhom.

Hi ligi li l-kuntratt ta' sullokazzjoni hu regolat mid-disposizzjonijiet li jghoddu ghall-kuntratt ta' kiri (Artikolu 1613, Kodici Civili). Inter alia, allura dak dispost fl-Artikolu 1526 li jiddefinixxi l-kuntratt ta' kiri. F' dan il-kaz jonqos iz-zewg elementi essenzjali, u cjoe, il-kwantum tal-kera u z-zmien. Dan hu ammess mill-istess appellant fejn jiddikjara expressis illi hu qatt ma hallas xi flus lil xi hadd (fol. 25). Gjaladarba d-determinazzjonital-kera hi element essenzjali tal-lokazzjoni, is-sullokazzjoni vantata mil-appellant guridikamentma tezistix.

Kif maghruf, imbaghad, il-kirja hi dritt personali u ma jidherx li semplici detentur jista' jikkoncedi l-fond lil terzi b' titolu ta' kommodat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info