Reference: 26/2005

Judgement Details


Date
03/11/2005
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
CAMILLERI CARMEL vs AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 253 (2) TAL-KODICI KRIMINALI - INGURJA - SMIGH XIERAQ
Summary
Ir-rikorrenti kien gie mressaq quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali mill-Pulizija Ezekuttiva talli fix-xhur ta' Ottubru u Novembru 2003, f'diversi postijiet ta'Malta u fil-konfront ta' diversi persuni, bil-hsieb li jtellef jew inaqqas il-gieh ta' Louis Cuschieri, wegga' lill-istess Louis Cuschieri bi kliem u bil-kitba jew b'xi mod iehor.

Fil-kors tal-kawza, ir-rikorrent, akkuzat f'dawk il-proceduri, talab li jkun allegat il-process tal-kawza civilifl-ismijiet “Mifsud et vs Cuschieri et” “sabiex ikun hemm il-konferma tal-fatti li ghalihom sejrinjaghmlu riferenza l-imputat u x-xhieda li ser jipprovdi l-imputat”. Kemm il-Qorti tal-Magistrai (Malta) bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali, kif ukoll l-Onorabbli Qorti tal-Appell Kriminali cahdu dinit-talba tieghu. Ir-rikorrent issa qed jallega li b'din ic-cahda gie res id-dritt tieghu ghal-smigh xieraq.

Din il-Qorti, bla esitazzjoni, tqies li l-ilment tar-rikorrent huwa infondat. L-ewwel nett jinghad li r-rikorrent gie akkuzat b'ingurja taht l-artikolu 252 tal-Kodici Kriminali, u allura l-Qorti, fis-smiegh tal-provi, trid tillimita l-provi ghal-dak li hu strettament rilevanti ghaldak ir-reat. Mhux kompitu tal-Qorti Kriminali li tisma' kull ma jridu jghidu jew jissottomettu l-prosekuzzjoni u d-difiza, izda trid toqghod ghal-dak li tipprovdi l-ligi. Issa, f'kaz ta' reat ta' ingurja, id-difiza tal-verita' tal-fatti mhux permessa hlief fil-kazijiet kontemplati fl-artikolu 253(2) tal-Kodici Kriminali, u cioe',

“(a) jekk l-offiz ikun ufficjal jew impjegat pubbliku, u l-fatt attribwit lilu jkollu x'jaqsam ma' l-ezercizzju tad-dmirijiet tieghu, u jekk l-imputat, fil-bidu tas-smigh tal-kawza, jiehu r-responsabbilita' ta' l-ingurija u jiddikjara illi b'difiza tieghu jrid jaghmel il-prova tal-verita' tal-fatt attribwit minnu lill-offiz:

Izda din id-disposizzjoni ma tghoddx fil-kaz tar-reati ikkuntemplati fl-artikoli 93 u 95;

(b) jekk il-kwerelant jitlob formalment illi fis-smigh tal-kawza jigi wkoll zgurat jekk hux veru jew falz il-fatt attribwit lilu”.

Kemm l-ewwel Qorti kif ukoll l-Onorabbli Qorti tal-Appell qiesu li dawn ic-cirkustanzi mhumiex applikabbli ghal-kaz in ezami, u kwindi cahdu t-talba tal-imputat biex iressaq dik il-prova. Il-prova li dak li qal l-akkuzat, u li kien il-meritu tal-kawza, kien veru jew intqal min xi hadd iehor huwa irrilevanti f'kaz ta' akkuza ta' ingurija fejn ma japplikawx ic-cirkustanzi fuq indikati. Dan hu principju ben stabbilit fis-sistema gudizzjarja taghna, u anke jekk, fil-konfront ta' persuna mhux koperta bl-artikolu 253(2), certi fatti huma veri, u dan jirrizulta bla ebda dubju, mhux lecitali persuna ohra xxandar dawk il-fatti mal-erbat tirjieh jekk huma malafamanti jew ingurjuzi ghal dikil-persuna.

F'dan il-kaz, ma jirrizultax li l-kwerelant ingurjat kien qed jiehu parti f'xiattivita' politika, u kwindi kull prova li tincidi fuq il-verita tal-fatti kienet irrilevanti u inammissibbli.

Il-fatt li xi haga intqalet jew giet allegata f'kawza civili, ma jfissirx li persuna ohra tista' xxandar fost il-pubbliku dak li intqal jew jigi allegat. Jekk imputat jqies li dakli hu stqarr pubblikament kien kopert b'xi privilegg stabbilit b'xi ligi, kellu d-dmir li jinvoka dak il-privilegg, u b'riferenza specifika ghal-ligi li jkun qed jinvoka, iressaq difisa f'dak is-sens.Jekk persuna tkun biss qed tirraporta diskors jew taghmel xi riferenza ghal xi att kopert bi privilegg, trid tinvoka dak il-privilegg biex il-Qorti tkun tista' tezamina l-provvedimenti tal-ligi invokati u tara jekk humiex applikabbli ghal-kaz in ezami. F'dan il-kaz, l-imputat, f'ebda stadju ma invoka xi privilegg, u allura c-cirkustanza li dak minnu intqal, kien intqal minn persuna ohra jew jinsab allegat f'kawza civili, ma jnaqqas xejn mill-element tar-reat. Jekk l-akkuzat ried iwaqqa l-akkuza kontrih billi, per ezempju, jinvoka l-artikolu 33 tal-Att dwar l-Istampa, kellu kull opportunita'jaghmel dan f'kull stadju tal-proceduri kriminali li ittiehdu kontra tieghu, izda jekk ma riedx jewnaqas li jressaq din id-difiza, ma jistax, wara, jilmenta li kellu nuqqas ta' smigh xieraq.

Inoltre, jekk l-imputat hass li dak li jirrizulta mill-atti tal-kawza civili kien ta' ghajnuna ghalih, ma kienx necessarju li jinsisti fuq l-allegazzjoni tal-process. L-atti ta' kawza civili huma pubblici, u l-imputat setgha facilment jitlob, u kien jinghata, kopji ufficcjali tad-dokumenti li riedjuza. Fil-kors tax-xhieda tieghu, l-imputat ikun, imbaghad, fi grad li jsostni x-xhieda tieghu b'riferenza ghal-dokumenti li jkun jista' jesebixxi - dejjem jekk ikunu rilevanti ghal-kwistjoni.

Ir-rikorrent jghid li hu ma kienx qed jecepixxi formalment id-difiza tal-verita' tal-fatti; dan, pero', hu kontradett mill-istess rikorrent ghax, quddiem il-Qrati Kriminali, meta talab l-allegazzjonital-process tal-kawza civili, huwa immotiva t-talba tieghu “sabiex ikun hemm il-konferma tal-fatti”. Jidher car, allura, li l-bazi tat-talba kienet marbuta ma' din id-difiza li, fic-cirkustanzi, gietmeqjusa mill-Qorti bhala irrilevanti.

Ir-rikorrent kellu opportunita' jispjega l-motiv tat-talba tieghu kemm quddiem il-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali, kemmquddiem l-Onorabbli Qorti tal-Appell Kriminali; fiz-zewg istanzi, it-talba tieghu giet michuda, u majirrizultax lil din il-Qorti li dik id-decizjoni hija manifestament zbaljata li timmerita interventgudizzjarju minn din il-Qorti.

Fid-dawl tal-opportunitajiet li kienu miftuha lill-imputat ufid-dawl tal-provvedimenti tal-ligi u ta' kif svolgew il-proceduri quddiem il-Qrati Kriminali, din il-Qorti ma ssibx li r-rikorrent/imputat gie mcahhad mid-dritt tieghu ghal smigh xieraq. Ghaldaqstant, din il-Qorti tiddisponi mill-kawza billi tichad it-talbiet tar-rikorrent.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info