Reference: 13/1992

Judgement Details


Date
20/09/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., VELLA PATRICK
Parties
IR-REPUBBLIKA vs GODFREY ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA, FIL-KAMP KRIMINALI MHIX SOGGETTA GHALL-PRESKRIZZJONI
Summary
Ghandu jigi osservat, l-ewwel u qabel kollox, illi hemm il-principju inkorporat fl-art. 687 tal-Kodici Kriminali, fis-sens illi d-decizjonijiet kollha li bihom tinghata kundanna ma jaqghux bi preskrizzjoni f'ebda zmien.

L-unika kwistjoni li forsi timmerita xi ftit konsiderazzjoni hija dik relativa ghad-differenza li tezisti bejn sentenzi moghtija mill-Qorti tal-Magistrati u dawk moghtijamill-Qorti Kriminali. Id-differenza hija wahda bazika, fis-sens li dawk moghtija mill-Qorti tal-Magistrati, fit-termini ta' l-art. 316 tal-Kodici Kriminali, jistghu ma jigux esegwiti immedjatament pendenti l-appell u dan wara t-talba appozita u n-noti ta' garanziji appositi, mentri dawk moghtijamill-Qorti Kriminali huma dejjem esegwibbli immedjatament, u, f'kaz ta' prigunerija, hemm biss id-dispost fit-termini ta' l-art. 509 tal-Kodici Kriminali li din il-Qorti tista' takkorda l-liberta' provizorja. La hu hekk pero', din il-Qorti ma tifhimx kif wiehed jista', fl-istess kuntest, jitkellemfuq sentenza ta' kundanna li tkun qeghda tigi esegwita, anke pendenti l-appell u preskrizzjoni ta'l-azzjoni kriminali. Hu evidenti li hemm inkompatiblita' assoluta bejn iz-zewg kuncetti u ghalhekkhuwa car ghal din il-Qorti li dak li jipprovdi l-art. 687 u li intqal supra, u cioe' li s-sentenzi ta' kundanna m'humiex soggetti ghall-preskrizzjoni ta' ebda zmien. Ma jistax wiehed jitkellem logikament bi preskrizzjoni ta' l-azzjoni penali meta l-ligi tirrikjedi li s-sentenza ta' kundanna tkun ezegwita anke pendenti l-appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info