Reference: 1863/2003/1

Judgement Details


Date
10/10/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MIDDLESEA INSURANCE P.L.C. NOE ET vs VELLA KARL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI, SURROGA - ECCEZZJONIJIET OPPONIBBLI GHAL - SENTENZA, L-ECCEZZJONIJIET KOLLHA SOLLEVATI JRIDU JIGU KUNSIDRATI - SENTENZA, META L-QORTI TONQOS MILLI TINDIRIZZA ECCEZZJONI LI TKUN GIET SOLLEVATA
Summary
Huwa veru li t-Tribunal ghal Talbiet Zghar ghandu jmexxi l-kawzi sommarjament u bl-akbar heffa imma,imbaghad, hu mistenni wkoll li dan jaghmlu kompatibilment ma' l-amministrazzjoni tajba tal-gustizzja, b'mod li jokkupa ruhu mid-difiza shiha tal-parti azzjonata. Jekk jonqos li jaghmel dan, sostanzjalment, is-sentenza ma tistax hlief titqies ingusta u dan jaghti lok ghall-annullament taghha.

Meta assikurazzjoni tagixxi fil-konfront tat-terz responsabbli ghal incident, dan filwaqt li ma jistax iqajjem eccezzjonijiet dwar l-annulabilita`, rexissjoni jew risoluzzjoni tal-kuntratt ta' assikurazzjoni deducibbli biss mill-assigurat, huwa legittimat sabiex jikkontrasta, in via ta' eccezzjoni, il-presupposti tas-surroga li biha tkun qed tagixxi t-assikurazzjoni, u ghalhekk jista' jqajjem in-nullita` ta' l-istess minhabba inezistenza tar-riskju jew nuqqas ta' interess jew il-hlas lil persuna zbaljata. F'tali kaz l-assikuratur ghandu jezibixxi l-polza jew inkella jrid jipprova mod iehor il-kontenut tal-kuntratt ta' assikurazzjoni billi s-semplici referenza ghan-numru tal-polza fid-"discharge receipt" rilaxxata mill-prezunt terz danneggjat mhix sufficjenti.

Jekk tinhareg polza ta' assigurazzjoni fuq persuna li ma tkunx sid-il vettura kwalunkwe hlas li jsir mill-assigurazzjonitaht dik il-polza jkun sar hazin billi l-assigurat m'ghandux "insurable interest".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info