Referenza: 823/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
13/07/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH
Partijiet
MIZZI VIVIAN CHARMAINE vs MIZZI CARMEL
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KONTUMACJA, APPLIKAZZJONI UNIFORMI TA` - KONTUMACJA, GUSTIFIKAZZJONI GHAL - KONTUMACJA, OPPOSIZZJONI - KONTUMACJA, RATIO TAL-ISTITUT
Fil-Qosor
L-ewwel Qorti ippermettiet lill-konvenut li jressaq nota tal-eccezzjonijiet nonostante l-kontumacjatieghu peress illi din kienet kawza dwar ghoti ta' manteniment bejn mizzewgin. L-ewwel Qorti qalet li f'kawzi ta' separazzjoni personali dejjem halliet li jigu presentati noti tal-eccezzjonijiet nonostante l-kontumacja, u applikat dan l-istess principju f'dan il-kuntest illi huwa relatat.

Il-Qorti tal-Appell qieset illi l-istutut ta' kontumacja bl-ebda mod ma huwa relatat mal-mertu tal-kawza jew ma' l-implikazzjonijiet personali, socjali jew xort'ohra tieghu. Hu istitut intiz biss bhalafren biex irazzan l-atteggjament ta' kontumelja u disprezz da parti ta' min kien citat biex jersaq quddiem il-Qorti u jaghzel li jinjora tali ordni bla ma jkollu gustifikazzjoni xierqa. Ma kienx gustallura li ssir distinzjoni jew preferenza fejn il-ligi ma taghmilhiex u ma tippermettihiex.

Il-Qorti tal-Appell iddistingwiet bejn l-istat kontumacjali li kellu jkun uniformement l-istess ghalkull min, bl-atteggjament negattiv tieghu, juri kontumelja u disprezz lejn il-Qorti, indipendentement mix-xorta tal-mertu tal-kawza, u l-mod kif il-gudikant jipprocedi fit-trattazzjoni tal-kawza, benche' fil-kontumacja tal-parti, biex jassigura smiegh xieraq u gust li lanqas jaghmel hsara lill-kontendenti. Dan partikolarment minhabba l-fatt illi l-istat kontumacjali tal-konvenut jew tal-konvenuta f'kawza ta' separazzjoni personali jista' wkoll spiss ikollu effett negattiv mhux biss fuq dik il-parti, imma wkoll fuq haddiehor, bhal per ezempju l-ulied minuri.

Hu ormai pacifiku illi l-kontumacja ma tissarrafx f'ammissjoni tal-konvenut, imma pjuttost f'kontestazzjoni tat-talbiet attrici, hu car ukoll li l-Qorti kellha latitudini wiesgha fil-kondotta tal-proceduri quddiemha, anke biex tasal ghall-konvinciment dwar min kien rejalment il-htija tat-tifrik taz-zwieg.

Il-motivazzjoni ta' l-ewwel Qorti ghad-digriet appellat ma kienetx sostenibbli fil-ligi. Dan ukoll ghaliex effettivament id-digriet ta' l-ewwel Qorti ma kienx jinkwadra ruhu fis-sodisfazzjoni da parti tal-konvenut kontumaci li jiggustifika l-kontumacja tieghu. F'dan ir-rigward infatti l-ewwel Qorti ddikjarat li ma kienetx tant konvinta bl-argumentazzjoni "legali" migjuba mill-konvenut biex jiggustifika l-kontumacja tieghu. Kien ghall-kuntrarju ezercizzju ta' diskrezzjoni da parti ta' l-ewwel Qorti lippermettiet il-prezentata tan-nota ta' l-eccezzjonijiet da parti tal-konvenut kontumaci, nonostanteli dan ma kienx adegwatament jiggustifika l-kontumacja tieghu. Ezercizzju ta' diskrezzjoni li l-ligi mkien ma taghti lill-Qorti.

Kif ormai pacifiku fil-gurisprudenza il-Qorti tal-Appell bhalaQorti ta' Revizjoni, ma kienetx bhala regola tiddisturba d-diskrezzjoni ezercitata mill-Qorti fl-ewwel grad, sakemm ma tkunx tirrizulta li ser issir xi ingustizzja manifesta. Pero' dan il-principjujapplika naturalment biss fejn il-Qorti ta' l-ewwel grad ikollha, fil-ligi, id-dritt li tezercita tali diskrezzjoni. Fil-kaz taht ezami, it-termini tal-motivazzjoni tad-digriet kienu tali li ma jippermettux lill-Qorti tal-Appell li tiddesisti milli tissindika l-korrettezza ta' dak id-digriet, bazatkif inghad esklussivament fuq ezercizzju zbaljat ta' diskrezzjoni, propju ghaliex l-ewwel Qorti bl-ebda mod ma tat indikazzjoni li l-konvenut appellat kien irnexxielu, anke jekk mhux b'tant konvinzjoni, jiggustifika l-kontumacja tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni