Reference: 734/2000/1

Judgement Details


Date
10/09/2001
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
AGRIMALT LIMITED ET vs AWTORITA' TAL-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DISKRIMINAZZJONI AI TERMINI TAL-KONVENZJONI EWROPEJA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ELEMENTI TAD-DRITT GHAT TGAWDIJA PACIFIKA TA` POSSEDIMENTI TAHT IL-KONVENZJONI EWROPEJA - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ELEMENTI TA` DISKRIMINAZZJONI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, LIMITAZZJONIJIET TAL-UZU TA` PROPRJETA` - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, RIKORS KOSTITUZZJONALI MA JISTAX ISERVI BHALA FORMA TA` APPELL MID-DECIZZJONI TAL-BORD TA` L-APPELL DWAR L-IPPJANAR
Summary
L-Artikolu 1 ta' l-Ewwel Protokoll tal-Konvenzjoni Ewropeja jipprovdi li:

Kull persuna naturali jew persuna morali ghandha dritt ghat-tgawdija pacifika tal-possedimenti taghha. Hadd ma ghandu jigi ipprivat mill-possedimenti tieghu hlief fl-interess pubbliku u bla hsara tal-kundizzjonijiet provduti bil-ligi u bil-principji generali tal-ligi internazzjonali.

Izda d-disposizzjonijiet ta' qabel ma ghandhom b'ebda mod inaqqsu d-dritt ta' Stat li jwettaq dawk il-ligijiet li jidhrulu xierqa biex jikkontrolla l-uzu ta' proprjeta` skond l-interess generali jew biex jizgura l-hlas ta' taxxi jew kontribuzzjonijiet ohra jew pieni".

L-Istat ghandu dritt li jikkontrolla l-uzu tal-proprjeta` privata fl-interess generali. Tali kontroll jista' jsir b'diversi modi, fosthom billi jkun hemm ligi jew ligijiet li jirregolaw l-izvilupp ta' l-art, dak li jista' u li ma jistax jinbena fuq l-art, x'regoli ghandhom jigu osservati fil-kostruzzjoni ta' bini u strutturi ohra, u affarijiet simili. Fil-fatt l-Att dwar l-Ippjanar ta' l-Izvilupp (Kap. 356) huwa ntiz proprju biex jirregola dawn l-affarijiet, dejjem fl-interess generali. Il-kontroll ta' l-uzu ta' proprjeta` fl-interess generalihu espressament provvdut fit-"tielet" regola tal-Artikolu 1 ta' l-Ewwel Protokoll aktar 'l fuq imsemmi.

Dan l-Artikolu jipprotegi sostanzjalment id-dritt ghall-proprjeta` u jikkontjeni tliet regoli distinti. L-Ewwel regola li hija kontenuta fl-ewwel sentenza tal-ewwel paragrafu u hija ta` natura generali ssostni l-principju tat-tgawdija pacifika tal-proprjeta`. It-tieni regola, fit-tieni sentenza tal-istess paragrafu, titratta dwar id-deprivazzjoni minn certi proprjetajiet u tissoggettaha ghal certi kondizzjonijiet. It-tielet regola, kontenuta fit-tieni paragrafu tirrikonoxxi dritt ta`l-istat li jikkontrolla l-uzu ta` proprjeta` skond l-interess generali billi jwettaq kwalsijasi ligijiet li jistghu jitqiesu ghal dan il-ghan. Madanakollu dawn ir-regoli m'humiex distinti fis-sens lim'huma bl-ebda mod marbutin ma` xulxin. It-tieni u t-tielet regola jitrattaw dwar kazi partikolarita` interferenza mad-dritt tat-tgawdija pacifika tal-proprjeta`. Iridu ghalhekk jigu interpretati fid-dawl tal-principju kontenut fl-ewwel regola.

Mhux il-kompitu tal-Qorti ta` gurisdizzjoni kostituzzjonali li tara u tiddeciedi jekk id-decizzjoni ta' l-Awtorita` ta' l-Ippjanar li jinhareg l-avviz u/jew id-decizzjoni tal-Bord humiex teknikament korretti, ghax altrimenti rikors kostituzzjonali jigi jservi bhala forma ta' appell mid-decizzjoni tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar. Dak li din il-Qorti, fil-gurisdizzjoni kostituzzjonali taghha, trid tara hu jekk mill-kumpless tal-provi jirrizultax li fil-kaz konkret inzamm rapport ragjonevoli ta` proporzjonalita bejn il-mezzi adottati sabiex jigi kontrollat l-uzu tal-proprjeta` u l-iskop prefiss fl-interess generali. L-awtoritajiet igawdu minn mizura wiesgha ta` apprezzament fid-determinazzjoni ta` dan il-"fair balance".

L-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni Ewropeja jipprovdi li:

It-tgawdija tad-drittijiet u libertajiet kontemplati f'din il-Konvenzjoni ghandha tigi assigurata minghajr diskriminazzjoni ghal kull raguni bhalma huma s-sess, razza, kulur, lingwa, religjon, opinjoni politika jew opinjoni ohra, origini nazzjonali jew socjali, assocjazzjoni ma' minoranza nazzjonali, proprjeta`, twelid jew status iehor.

Filwaqt li l-Artikolu 1 ta' l-Ewwel Protokoll ghandu ezistenza indipendenti, mhux l-istess jista' jinghad ghal dak li jirrigwarda l-Artikolu 14. L-Artikolu 14 erbatax jikkomplementa l-provvedimenti sostantivi tal-Konvenzjoni u l-Protokolli. M`ghandux ezistenza indipendenti peress illi ghandu biss effett fir-rigward tat-tgawdija tad-drittijiet u l-libertajiet mharsa b`dawk l-artikoli. Ghalkemm l-applikazzjoni tal-Artikolu 14 mhux necessarjament tippresuponi ksur ta` dawk l-artikoli - u f`dan is-sens huwa awtonomu - ma jista` jkun hemm ebda lok ghall-applikazzjoni tieghu sakemm il-fatti tal-kazma jaqghux fl-ambitu ta` wiehed jew aktar mill-artikoli l-ohra tal-Konvenzjoni.

Ikun hemm vjolazzjoni tal-Artikolu 14 meta, minghajr gustifikazzjoni oggettiva u ragjonevoli, persuni f`cirkostanzi relevantement simili jigu trattati b`mod differenti. Sabiex talba ghall-vjolazzjoni ta` dan l-artikolu tirnexxi, irid jigi provat, fost affarjiet ohra, illi s-sitwazzjoni ta` min ikun allegatamentsofra l-vjolazzjoni tista` tiqies li hija simili ghal dik ta` persuni li jkunu gew trattati ahjar.

Hemm vjolazzjoni tal-principju ta` ugwaljanza u non-diskriminazzjoni jekk ikun hemm (a) trattament differenti ta` (b) kazijiet ugwali, (c) fin-nuqqas ta` gustifikazzjoni ragjonevoli u oggettiva,jew jekk (d) il-proporzjonalita` bejn l-iskop imfittex u l-mezz impjegat hija mankanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info