Referenza: 336/2005

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/07/2005
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
STEWART DESMOND STANLEY vs MANGION GALEA THERESE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
MANDAT KAWTELATORJU, GARANZIJA - MANDAT KAWTELATORJU, PENSJONIJIET TA` CITTADINI TA` L-UNJONI EWROPEA - MANDAT KAWTELATORJU, REVOKA TA`
Fil-Qosor
Wahda mill-htigiet tal-ligi ghall-hrug tal-Mandat m'ghadhiex fil-fatt tezisti Art. 836(1)(b). Il-htigiet li l-ligi procedurali titlob sabiex persuna tista' tohrog Mandat kawtelatorju huma li (a) jkollha pretensjoni ta' dritt kontra l-persuna li dwarha jinhareg il-mandat; (b) li ssir kawza li fiha tigi mistharrga sewwasew dik il-pretensjoni ta' dritt, (c) li l-Mandat irid ikun ihares ir-rekwizitimitluba mil-ligi dwar il-hrug tieghu u (d) li tali Mandat jinhareg u jigi esegwit taht ir-responsabbilta' tal-persuna li tkun talbitu;

Il-kawzali mahsuba fil-paragrafu (b) tal-artikolu 836(1) trid li mandat ikun inhareg sewwa u, f'xi waqt, tkun intemmet xi wahda mill-kundizzjonijiet li l-ligi trid biex dak il-Mandat jibqa' fis-sehh.

L-Artikolu 836(1)(d) jiddisponi li mandat kawtelatorju jista' jigi revokat jekk l-ammont mitlub m'huwiex prima facie gustifikat jew hu eccessiv Art.836(1)(d). Il-kejl li ghandu jittiehed biex jitqies it-thassir ta' Mandat kawtelatorju taht din ir-ras huwa wiehed li jorbot il-kawzali tal-istess Mandat mal-kreditu msemmi fih. Dan ifisser li l-Qorti ghandha tistharreg fl-ewwel lok jekk jirrizultax mad-daqqa t'ghajn li r-rikorrent ezekutant ghandu bazi ta' pretensjoni (dak li f'oqsma ohra ta' dritt jissejjah il-"fumus juris" tal-pretensjoni dedotta), u fit-tieni lok jekk wasalx biex "jillikwida" tali pretensjoni f'somma li taqbel mal-ammont minnu mahluf fil-Mandat. Wiehed m'ghandu qatt jinsa li f'dan il-kuntest, il-Qorti trid tkun gwidatamill-principju li d-dritt ghall-azzjoni gudizzjarja m'ghandux jigi mfixkel jew imgarrab b'leggerezza, u l-iehor daqstant siewi li huwa dritt li persuna thares l-interessi taghha fil-milja taghhom sakemm il-jedd sostantiv lilha kontestat jigi definit minn Qorti.

Niex ammont imsemmi f'att kawtelatorju jitqies li huwa eccessiv, jehtieg li jintwera li dan ikun ezagerat fid-dawl tat-talba li ssir jew ikun tant grossolan li ma jistax ma jidhirx mad-daqqa t'ghajn bhala wiehed maghmul b'mod azzardat.

L-Artikolu 836(1)(f) jiddisponi li mandat jista' jigi revokat jekk jintwera li fic-cirkostanzi m'huwiex ragonevoli li l-mandat jinzamm fis-sehh jew li huwa gustifikabbli Art. 836(1)(f).L-istharrig fil-mertu ma jaghmilx bicca mill-kriterji li fuqhom hija ssejjes il-konsiderazzjonijiet taghha fi procedura bhal din: biex il-Qorti tista' tqis jekk hijiex misthoqqa jew le, il-pretensjoni tar-ragonevolezza li l-Mandat kawtelatorju jinzamm fis-sehh trid tirrizulta minghajr ma ssir indagni fil-mertu;

Illi bizzejjed jinghad li jekk, 'il quddiem, il-Qorti li ser tqis il-kwestjoni fil-mertu tasal ghall-fehma li l-intimata ezekutanti m'ghandha tithallas xejn, xorta wahda ma jistax jinghad li l-Mandat ma kienx ingustifikat. Is-success jew telfien ta' kwestjoni fil-mertu ma tista' qatt tfisser li Mandat kawtelatorju nhareg b'mod vessatorju jew fieragh. Allura, fil-fehma ta'din il-Qorti, il-kwestjoni ta' jekk huwiex ragonevoli li Mandat kawtelatorju jinzamm fis-sehh jew jekk huwiex mehtieg jew gustifikabbli li tali Mandat jinzamm fis-sehh ma tiddependi xejn minn cahda tal-kawzali fil-mertu tal-intimat ezekutat;

Huwa principju tal-ligi, li ma jistghux jinhargu Mandati ta' Sekwestru fuq beneficcji socjali tal-persuna ezekutata, jekk mhux fic-cirkostanzi strettimsemmija fl-istess ligi. L-artikolu relattiv jitkellem dwar pensjoni jew assistenza socjali mahruga mill-Gvern ta' Malta, filwaqt li l-pensjoni li jircievi r-rikorrent f'dan il-kaz kienet mahruga mill-Gvern Britanniku.

Bi thaddim tal-artikolu 12 tat-Trattat li Jistabilixxi l-Komunita' Ewropeja, m'ghandha ssir l-ebda diskriminazzjoni fuq bazi ta' nazzjonalita'. Dan il-principju huwa mbaghad imsahhah bl-artikolu 43 tal-istess Trattat. Fil-qasam ta' tgawdija ta' beneficcji socjali u l-harsien taghhom dwar persuni li huma nazzjonali ta' Stat Membru li jghixu u huma stabiliti fi StatMembru iehor, il-Qorti Ewropeja qieset dan l-ahhar imsemmi artikolu bhala wiehed li jipprojbixxi t-tehid ta' mizuri nazzjonali li jaghtu jeddijiet lic-cittadini ta' Stat Membru li ma jkunux daqstantiehor disponibbli lil cittadini ta' Stat Membru iehor li jghixu hemmhekk. Bis-sahha ta' dawn il-principji ewlenin tad-Dritt Komunitarju li ghandhom effett dirett f'Malta, il-Qorti tasal ghall-fehma lighandha tfisser il-ligi bhala li taghti lir-rikorrent l-istess jeddijiet li huwa kien ikun intitolat ghalihom kieku l-pensjoni tieghu kienet mahruga mill-Gvern Malti.

Ir-rimedju tal-ghoti tal-garanzija huwa alternattiv ghat-talba tat-thassir tal-Mandat, u anzi jista' jinghata biss jekk kemm-il darba t-talba ghat-thassir tal-Mandat ma tintlaqax kollha jew imqar in parti, jigifieri sakemm il-Mandat ikun b'xi mod ghadu fis-sehh. Li kieku ma kienx hekk, l-ahhar erba' kelmiet tal-artikolupartikolari kienu jkunu ddahhlu fil-ligi ghalxejn;

Minbarra dan il-ligi trid ukoll li lill-Qorti tintwera "kawza gusta" biex twassalha tqieghed fuq il-parti ezekutanti ta' Mandat kawtelatorju l-piz li toffri garanzija tajba. Il-fatt wahdu li jkun inhareg il-Mandat ma jitqiesx bhala "kawza gusta" ghall-finijiet ta' dan l-artikolu. Irid ikun hemm ragunijiet ohrajn, izjed serji u impellenti,li jwasslu lill-Qorti taghti dik is-sanzjoni;

Inghad ukoll li d-danni li ghalihom jirreferil-artikolu taht ezami huma dawk li l-intimat ezekutant jista' jipprova li jkun garrab direttament minhabba l-hrug tal-att kawtelatorju u bhala konsegwenza ta' tali hrug, u dment li jikkonkorru l-elementi mitluba mil-ligi ghal tali likwidazzjoni;

L-ammont tal-garanzija li jrid jigi iffissat irid izomm bilanc xieraq bejn il-jedd li persuna tressaq att kawtelatorju biex ihares il-pretensjonijiet taghha f'kawza pendenti, u l-effett li tali att ihalli fuq il-persuna li kontra taghha jinharegdak il-Mandat. Ta' min jghid hawnhekk li l-ordni biex tinghata garanzija m'hijiex l-istess bhal kundanna ta' penali jew kundanna ghall-hlas ta' danni: l-ghan wahdieni taghha huwa li tqieghed lill-parti ezekutata f'qaghda li, meta u jekk tibda proceduri ghal dan il-ghan, issib assi li fuqhom tkun tista' tezegwixxi decizjoni favorevoli ghaliha;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni