Reference: 701/2000/1

Judgement Details


Date
30/06/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
MAGRI ONOR IMHALLEF DOTT ALBERTO ET vs BORG MAGRI MARIELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT IN FACTUM, OBBLIGAZIONE DI DARE - MANDAT IN FACTUM, OBBLIGAZIONE DI FARE - SUCCESSJONI, DEFINIZZJONI TA` PRELEGAT - SUCCESSJONI, IMMISSJONI FIL-PUSSESS TA` LEGAT
Summary
Meta jkun aktar minn eredi wiehed id-decujus jista' jhalli lil wiehed oggett specjali bi preferenzafuq l-ohrajn, u dan jissejjah prelegat b'mod illi l-eredi preferit b'dan it-titolu bhala legatarju jakkwista dak biss li l-ko-eredi ghandhom jaghtuh u bhala eredi jakkwista dak li kien dovut lilu stess. "Meta kliem fit-testment huma cari, mhux lecitu li s-sens tieghu jitwessa jew jidjieq bi provi estrinsici, id-dispozzjoni trid tibqa' dik imfissra mill-kliem tat-testment. Anzi fil-kaz ta' konflitt bejn il-kliem u l-ispirtu tad-dispozizzjoni l-interpretu ma jridx jitbieghed mill-kliem uzat sabiex jibbaza ruhu fuq dak li hu jahseb li tkun l-intenzjoni tat-testatur jew tal-kontraenti, izda jkunhemm biss lok ghal tali interpretazzjoni fil-kaz li l-kliem ma jkunx car jew fih nniffsu jew meta mqabbel mal-kuntest kollu.

Meta legat ghandux jigi ammess jew eskluz, l-interpretazzjoni ghanda tkun favur il-legatarju, izda meta tkun dwar l-estensjoni jew kwantita' tal-legat l-interpretazzjoni ghanda tkun favur l-eredi.

Meta jkun aktar minn eredi wiehed id-decujus jista' jhalli lil wiehed oggett specjali bi preferenza fuq l-ohrajn, u dan jissejjah prelegat b'mod illi l-eredi preferit b'dan it-titolu bhala legatarju jakkwista dak biss li l-ko-eredi ghandhom jaghtuh u bhala eredi jakkwista dak li kien dovut lilu stess. "Meta kliem fit-testment huma cari, mhux lecitu li s-senstieghu jitwessa jew jidjieq bi provi estrinsici, id-dispozzjoni trid tibqa' dik imfissra mill-kliemtat-testment. Anzi fil-kaz ta' konflitt bejn il-kliem u l-ispirtu tad-dispozizzjoni l-interpretu ma jridx jitbieghed mill-kliem uzat sabiex jibbaza ruhu fuq dak li hu jahseb li tkun l-intenzjoni tat-testatur jew tal-kontraenti, izda jkun hemm biss lok ghal tali interpretazzjoni fil-kaz li l-kliemma jkunx car jew fih nniffsu jew meta mqabbel mal-kuntest kollu.

Meta legat ghandux jigi ammess jew eskluz, l-interpretazzjoni ghanda tkun favur il-legatarju, izda meta tkun dwar l-estensjonijew kwantita' tal-legat l-interpretazzjoni ghanda tkun favur l-eredi.

Il-fatt li l-legatarjujista' gja' jkollu l-pussess fiziku ta' wiehed mill-fondi ma jcahhdux mid-dritt li jitlob l-immissjoni fil-pussess formali, li trattandosi ta' hwejjeg immobbli trid issir b'att pubbliku. Inoltre l-fatt li saru diskussjonijiet bi skop li jintlahaq ftehim, ukoll ma jtellifx dan id-dritt. Il-fatt lixi wiehed mill-werrieta seta' ghamel xi xoghol fil-postijiet a spejjez tieghu, mhux relavanti ghall-fini ta' kawza fejn il-legatarju jitlob l-immissjoni fil-pussess u kwalunkwe xoghlijiet li setghu saru jekk saru, ma ghandux izomm il-legatarju milli jinghata l-pussess tal-legat.

Nonostante certa oxxillazzjoni f'din il-gurisprudenza dik l-aktar segwita hi li l-mandat 'in factum' ma jistax jintalab ghall-esekuzzjoni ta' obligazzjoni 'di dare', anke jekk ordnata b'sentenza, imma jista' jintalab ghall-esekuzzjoni ta' obbligazzjoni 'di fare'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info