Reference: 2465/2003/1

Judgement Details


Date
22/06/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
PORTELLI SAVIOUR SIVE ALDO vs CAUCHI INGLOTT FREDERICK
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOMPROPRJETA`, OBBLIGI FIT-TGAWDIJA TA` HWEJJEG IN KOMUN - SPEJJEZ NECESSARJI - PRESKRIZZJONI, PRESKRIZZJONIJIET QOSRA MHUX SOLLEVABBLI MHUX ECCEPIBBLI KONTRA MIN HALLAS GHAD-DEBITUR GHAX HEKK OBBLIGAT
Summary
Huwa principju ta' dritt regolat mill-Kodici Civili illi "kull komproprjetarju jidhol fil-vantaggi ufil-pizijiet tal-komunjoni, skond is-sehem tieghu" [Artikolu 490 (2)]. Hekk ukoll huwa principju illi "kull wiehed mill-komproprjetarji jista' jobbliga lill-ohrajn johorgu sehem mieghu ghall-ispizamehtiega sabiex il-haga in komun tinzamm fi stat tajjeb" (Artikolu 492);

Il-kondominu ghandudritt igieghel lill-kondomini l-ohra li jikkontribwixxu mieghu ghall-ispejjez necessarji ghal konservazzjoni ta' l-oggett komuni. Biex il-kondominu jkollu d-dritt jaghmel dawn l-ispejjez mhux mehtiegil-kunsens minn qabel tal-kondomini l-ohra, purke l-ispejjez ikunu mhux biss ta' indoli necessarji,imma ukoll kongruwi;

L-Artikolu 2158 tal-Kodici Civili li hekk jipprovdi:

"Il-preskrizzjonijiet imsemmijin fl-Artikoli 2147 sa 2157 jistghu wkoll jigu eccepiti kontra dak li jkun hallasghad-debitur minbarra minn meta l-hlas ikun sar fuq talba tad-debitur innifsu, jew bi ftehim mad-debitur innifsu, jew meta dak li hallas kien, bhala garanti, jew bhala debitur in solidum, jew ghal skopijiet ohra, jew ghal ragunijiet ohra, obbligat ihallas";

Huwa desunt minn dan id-dispost illi ghalkemm fil-ligi taghna dritt ordinarju ta' kreditu hu preskrivibbli zmien hames snin, pero`, invirtu ta' l-Artikolu 2158 il-preskrizzjonijiet qosra, kompriza dik ta' hames snin, mhumiex eccepibbli kontra min hallas ghad-debitur, ghax hekk obbligat. Iffisser illi ghalkemm min ihallas ghal haddiehor bhala ko-obbligat jigi surrogat fid-drittijiet u azzjonijiet tal-kreditur principali dan ma jfisserx illi kontra tieghu tista' tigi opposta l-istess preskrizzjoni li kienet tkun tista' tigi opposta lill-kreditur;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info