Reference: 24/2003/1

Judgement Details


Date
15/06/2005
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE ANTON
Parties
ABELA NAZZARENO vs AVUKAT GENERAL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, LIBERTA` PERSONALI - ARREST PREVENTIV
Summary
Is-subartikolu (1) ta' l-Artikolu 34 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi, inter alia, li hadd ma ghandu jigi privat mil-liberta` personali tieghu hlief kif jista' jkun awtorizzat b'ligi fil-kazijietspecifici li l-istess subartikolu jsemmi. Fost- kazijiet ohra, dan is-subartikolu jindika li persuna tista' tigi ipprivata mil-liberta` personali taghha fuq suspett ragjonevoli li hija tkun ikkommettiet jew tkun ser tikkommetti reat kriminali, kif ukoll hija tista' tigi privata mil-liberta` personali taghha fl-ezekuzzjoni ta' sentenza jew ordni ta' Qorti dwar reat kriminali li tieghu dik il-persuna kienet giet misjuba hatja. Huwa ovvju ghalhekk, li kemm l-arrest preventiv, kif ukoll il-pienakarcerarja inflitta mill-Qorti ta' guridizzjoni kriminali ma jistghu qatt jitqiesu, fihom infushom bhala xi perjodi ta' arrest illegali jew abbuziv fil-konfront ta' l-appellanti.

Minjkejja l-introduzzjoni ta' l-emenda fil-Kodici Kriminali li tipprovdi li z-zmien li l-akkuzat ikun ghamel tahtarrest preventiv, qabel ma tinghata s-sentenza finali definittiva, ghandu jghodd bhala parti miz-zmien li ghalih huwa jkun gie kundannat fl-istess sentenza definittiva xorta wahda ma effetwatx sentenzi antecedenti ghall-istess emendi fejn il-Qorti kellha diskrezzjoni tnaqqasx o meno il-perijodu ta'arrest preventiv.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info