Reference: 250/2003

Judgement Details


Date
02/06/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
GRECH JOHN vs GRECH ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIVIZJONI, JEDD TA` KOMPROPRJETARJU META JKOLLU BENI IMMOBBLI VICINI GHAL DAWK TAL-KOMUNJONI - DIVIZJONI, META GHANDHA SSIR BIX-XORTI JEW BL-ASSENJAZZJONI - DIVIZJONI, META KONDIVIDEND IKUN JOKKUPA FOND KOMUNI - DIVIZJONI, PRINCIPJI REGOLATURI TAL-BEJGH IN LICITAZZJONI
Summary
F'divizjoni ta' immobbli fejn ikun hemm iktar minn proprjeta' wahda li trid tinqasam, jekk xi hadd mill-kondividendi jkollu proprjeta' ohra tieghu biss li tmiss ma' xi wahda minnhom, ghandu dritt li jitlob li jigi assenjat dik il-proprjeta', purche' anke l-partijiet l-ohra tal-qasma ikollhom ic-cansli jigu assenjati proprjetajiet ohra immobbli.

Filwaqt li hu veru li l-artikolu 510 tal-Kodici Civili jistabilixxi li l-ishma iridu jigu mtellghin bix-xorti, pero', jirrizultaw cirkustanzi lijimmilitaw kontra li tigi adottata din il-procedura.

Fil-fatt intqal li minkejja l-qawwa ta'din ir-regola, madankollu, jibqa' dejjem miftuh ghall-Qorti li tqis ic-cirkustanzi jew fatti speci partikolari tal-kaz li jkollha quddiemha qabel ma tapplikaha automatikament.

Bhala principju,il-fatt li fond in divisjoni ikun okkupat minn wiehed mill-ko-proprjetarju, m'ghandux jaghtih drittli jinsisti li dak il-fond jigi assenjat lilu.

Hawnhekk, iz-zewg ko-proprjetarji li okkupaw fond kull wiehed, u t-tnejn stabbilew in-negozju u l-avvjament taghhom mill-fond minnhom okkupat. Il-Qorti wara li qieset dana kollu ghazlet li ma tiddisturbax dan l-istat ta' fatt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info