Reference: 907/1997/1

Judgement Details


Date
27/05/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
COSTANZO GIUSEPPE vs LAFERLA INSURANCE AGENCY LIMITED NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI, PROPOSAL FORM - IMGHAX, TALBA DIKJARATORJA
Summary
Ir-rabta bejn l-assikurat u l-assikurazzjoni ghandha l-bidu taghha fil-proposal form. Dan id-dokument jifforma l-bazi tal-polza u l-jwassal ghall-eventwali kopertura mixtieqa. Huwa ghalhekk essenzjalili f'dan l-istadju preliminari l-assikurat prospettiv jingieb a konjizzjoni ta' dak li qed jigi offrut u li tigi determinata, bl-aktar mod car, il-kopertura li tkun mixtieqa. Generalment huwa f'dan l-istadju biss li l-assikurat jigi mitlub li jiffirma billi l-assikurat ikun mehtieg li jaghmel dikjarazzjoni dwar il-veracita` tal-fatti hemm kontenuti. Dan id-dokument, sussegwentement, jista' jservibhala mezz ta' interpretazzjoni tar-rieda tal-kontraenti f'kull azzjoni intentata mill-assikurat jew biex tigi sostanzjata kull eccezzjoni tas-socjeta` assikuratrici meta ssir talba fuq il-polza b'rizultat ta' event dannuz. Dan, billi, ir-risposti moghtija mill-assikurat prospettiv, fil-proposal form, li kif ghidna hija l-bazi tal-polza assikurativa, jistghu, mhux biss jikkorroboraw dak li jkun qed jallega l-assikurat dwar l-estensjoni tal-polza, izda jistghu wkoll jservu biex jillimitaw l-obbligi tal-assikurazzjoni jew sahnasitra jwasslu ghax xoljiment tal-kuntratt. Hawn jassumi relevanza l-kuncett ta' "utmost good faith".

Ma tistax tintlaqa' t-talba ghall-hlas ta` imghax fuq semplici talba dikjaratorja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info