Reference: 1478/2003/1

Judgement Details


Date
18/05/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ATLAS INSURANCE AGENCY LIMITED NOE vs EXPRESS TRAILERS LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
CMR CONVENTION, WILFUL MISCONDUCT
Summary
Fil-kaz ta' wilful misconduct jew dol fit-test Franciz, jinghad illi att huwa volontarju meta l-persuna jkollha intenzjoni koxxenti li taghmel jew tonqos milli taghmel l-att dannuz, jew ommissjoni intenzjonali ta' dmir manifestament maghruf.

Dak li l-aktar ippreokkupa l-qrati u l-awturi hi r-ricerka jekk kienx jezisti "fault equivalent to dol".

M' hemmx dubju illi fis-sistema tal-ligi taghna jezisti dan il-koncett ta' gross negligence ossija culpa lata. Jibda biex jigi osservat illi in linea generali "n-negligenza tikkostitwixxi koncett negattiv u tikkonsisti fl-ommissjoni ta' dak il-grad ta' diligenza li tehtieg skond ic-cirkostanzi". Jezisti pero` varjanti ta' din in-negligenza. Hekk normalment taht il-ligi Aquilia "et laevissima culpa venit". Imma hu ritenut ukoll illi"ladarba n-negligenza tkun 'gross and culpable' hija taghti lok mhux biss ghal responsabilita civili imma anke kriminali". B' aktar precizjoni, "it-traskuragni hemm bzonn li tkun 'culpable negligence' tali li tammonta ghal criminal misconduct".

In linea ta' principju, kif emers mid-dottrinalegali u mill-gurisprudenza l-culpa lata fil-kamp civili hi x' aktarx assocjata man-negligenza tal-professjonist. Dan fis-sens illi jrid jirrizulta li l-izball irid ikun grossolan.

Naturalment, mhux bilfors li tali negligenza hi allacjata mal-professjonista eskluzivament in kwantu skond l-Artikolu 1038 Kodici Civili anke dawk li jindahlu ghal xoghol jew servizz minghajr ma jkollhom il-hila mehtiega jirrispondu ghad-danni. Din hi dik ir-"reklessness" li b' epitati differenti ssejhet "gross negligence".

Huwa accettat fis-sistema taghna li "culpa lata" tista' tkun ekwivalenti "wilful misconduct".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info