Reference: 624/2002/1

Judgement Details


Date
05/05/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
CYGNET LIMITED vs SUPPLIES LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT, KONDIZZJONI HIJA INDIVIZIBBLI - LOKAZZJONI, INKWILIN MA JISTAX JINVOKA INADEMPJENZA TAS-SID BIEX MA JHALLASX IL-KERA U FL-ISTESS HIN IZOMM IL-KIRJA - LOKAZZJONI, META L-INKWILIN JISTA` JZOMM IL-KERA
Summary
Hu risaput fid-duttrina li l-kundizzjonijiet huma indivisibbli, u mhux suxxettibli ghal-sodisfazzjoni in parti. Kundizzjoni, peress li hi indivissibbli, trid jew tigi sodisfatta fl-intier taghha, jewinkella ma tkunx, u la darba l-kundizzjoni, f'dan il-kaz, ma gietx sodisfatta fl-intier taghha entro t-terminu liberament miftiehem bejn il-partijiet, ghandha titqies li avverat il-kundizzjoni rizoluttiva espressa.

Kundizzjonijiet f'kuntratt ghandhom jigu esegwiti fl-intier taghhom, u mhux parzjalment, anke jekk sostanzjalment.

Ghalkemm kull debitur ghandu dritt jirrikorri quddiem il-Qorti jekk jidhirlu li l-kera li kien mitlub ihallas jew li kien hallas kien eccessiv, m'ghandux id-dritt li jirrifjuta li jhallas ebda kera sakemm it-talba tieghu ghall-fissazzjoni tal-kera xieraqtkun ghada pendenti.

Inkwilin ma jistax ma jhallasx il-kera ghax qed jikkontesta l-ammont, imma jrid, se mai, jiddeposita l-ammont mitlub taht l-awtorita' tal-Qorti pendenti l-ezitu ta' proceduri gudizzjari.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info