Referenza: 1110/2003

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/05/2005
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
GM INTERNATIONAL SERVICES LTD vs M/Y ILDERIM IV
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ACTIO IN REM, NECESSARIES SUPPLIED - ACTIO IN REM, ORIGINI TA` L-AZZJONI
Fil-Qosor
Il-ligi kodifikata ta' Malta ma tipprovdix ghall-esercizzju ta' azzjoni in rem. Din l-azzjoni tista' tigi esercitata quddiem dawn il-qrati ghaliex dan il-principju ta' Admiralty Law Ingliz intiret mill-istatuti tal-parlament Ingliz fiz-zminijiet meta Malta kienet kolonja tal-Imperu Brittaniku. F'dak iz-zmien, il-gvern kolonjali kellu s-setgha li jestendi l-applikazzjoni ta' certu ligijiet tal-parlament ta' Westminster biex jigu fis-sehh anki fil-kolonji tal-Kuruna mxerrdin madwar id-dinja. Infatti, l-gurisdizzjoni in rem giet introdotta f'Malta fis-seklu dsatax, meta l-gvern kolonjali estenda l-applikazzjoni tal-Admiralty Law Ingliz permezz tal-"Colonial Courts of Admiralty Acts", senjatament l-"Admiralty Court Acts" ta' 1840 u 1861.

Bis-sahha ta' dawk il-ligijiet gew fis-sehh il-"Vice Admiralty Courts" li nghataw is-setgha li jezercitaw "Admiralty Jurisdiction". Din kkonferiet lill-qrati Maltin il-kompetenza esklussiva u limitata li jisimghu kawzi ta' natura marittima, b'azzjoni in rem. Sussegwentement, din il-kompetenza intirtet mill-Qorti tal-Kummerc, u eventwalment mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili.

Issa, l-imsemmija "Admiralty Court Acts" tal-1840 u 1861 jaghtu dritt ta' azzjoni in rem kontra il-bastiment meta il-pretensjoni taqa' taht wahda mill-hekk imsejjha "heads of jurisdiction in rem". B'hekk, jekk in-natura tal-pretensjoni taqa' li tigi klassifikata taht wahda mill-"heads of jurisdiction", l-"Admiralty Court Acts" tal-1841 u l-1860 jaghtu id-dritt lill-kreditur li jipprocedi direttament kontra l-bastiment li fir-rispett tieghu tezisti il-pretensjoni, flok azzjoni normali in personam taht il-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili.

Il-"heads of jurisdiction" taht l-"Admiralty Court Acts" tal-1840 u 1861 huma ezawrjenti u biex kreditur jistgha jipprocedi bl-azzjoni in rem kontra bastiment, in-natura tal-pretensjoni trid tkun tali li taqa' strettament taht wahda mill-kategoriji elenkati fil-precitat statuti. Ghalhekk, filwaqt illi l-kreditur ghandu dritt li jirrikorri ghal azzjoni ordinarja in personam biex jikkanonizza kreditu ordinarju lilu dovut, azzjoni in rem hija limitata ghall-kaz fejn il-pretensjoni hija ta' natura li taqa' taht il-"heads of jurisdiction" definiti fil-precitati statuti, liema "heads of jurisdiction" bl-ebda mod ma jistghu jigu estizi.

Fil-gurisprudenza lokali, jidher li l-qrati taghnaabbraccjaw interpretazzjoni wiesa' ta' meta azzjoni in rem tista' tirnexxi. Ghal dak li jirridwardaprovvisti, ossia necessaries supplied, mhux mehtieg illi l-provisti jkunu "absolutely and unconditionally necessary"; kull ma hu mehtieg biex provisti jkunu konsiderati bhala "necessaries" hu li jintwera li fic-cirkustanzi kien prudenti li jinxtraw il-provvisti relattivi ghall-bastiment.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni