Reference: 1197/2002/1

Judgement Details


Date
04/05/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GRIMA PHILIP vs SMITH EDWIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, APPELL MINN SENTENZI PARZJALI TA`
Summary
L-Artikolu 231 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili jipprovdi li:-

"Jekk diversikwistjonijiet f' kawza jinqatghu b' sentenzi separati, jista' jsir appell minn kull wahda minn dawkis-sentenzi wara s-sentenza finali u fiz-zmien li jmiss li jibda jghodd mill-jum meta tinghata l-ahhar sentenza; u f' dak l-appell ghandhom jissemmew espressament is-sentenza jew sentenzi li minnhomisir appell";

"Izda appell minn dawk is-sentenzi separati jista' jsir qabel l-ahhar sentenzabiss bil-permess tal-qorti moghti fil-qorti bil-miftuh; u din it-talba ghal permess biex isir appellghandha ssir jew verbalment meta tinghata s-sentenza jew b'rikors fi zmien sitt ijiem minn dik is-sentenza";

Dan id-dispost japplika ukoll fil-kaz ta' sentenzi parzjali moghtija mit-Tribunal ghal Talbiet Zghar. Dan mhux biss ghaliex il-gudikatur ghandu in forza tal-ligi "l-istess setgha daqs Magistrat li joqghod fil-Qorti tal-Magistrati fil-kompetenza civili taghha" [Artikolu 9 (2) (e), Kapitolu 380] imma wkoll ghax "id-decizjoni tat-Tribunal li tkun ghaddiet f' gudikat tista' tkun esegwibbli ... mill-Qorti tal-Magistrati (Malta) jew mill-Qorti tal-Magistrati (Ghawdex), bhallikieku d-decizjoni kienet sentenza ta' Qorti jew ohra" [Artikolu 10 (4)];

Dan iwassal ghall-osservazzjoni illi meta l-ligi tipprovdi l-mod dwar kif ir-rit procedurali ghandu jigi segwit fil-kaz ta' sentenzi parzjali, u l-parti ma taghmelx uzu minnu, l-appell hekk prezentat minn setenza in parte ma jkollu ebda effikacja u ma jistax hlief ikun kolpit b' irritwalita`. Din mhix kwistjoni ta' formalizmuzejjed izda pjuttost ta' sikurezza processwali dettata mil-ligi li nolens volens ghandha tigi mharsa u segwita ghar-regolarita` ta' l-appell. M' hemmx dubju illi l-iskop tal-legislatur li ntroduca l-appozita emenda ghall-artikolu citat bl-Att XXIV ta' l-1995 kien dak li kemm jista' jkun l-appell lil din il-Qorti jkun ristrett ghal kaz ta' sentenzi definittivi, u possibilment ma jigux provvokatiappelli li kapaci jfixklu l-andament tal-kawza;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info