Referenza: 2993/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/05/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
CAMILLERI CARMEN vs MIDDLESEA INSURANCE PLC
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ASSIKURAZZJONI, KUNTRATT ALEATORJU - ASSIKURAZZJONI, RABTA BEJN PRE-ACCIDENT VALUE TA` VETTURA U L-VALUR ASSIGURAT - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, DRITT TA` APPELL MARBUT MA` L-AMMONT INDIKAT FL-AVVIZ
Fil-Qosor
Ghall-iskop tas-subinciz (3) ta' l-Artikolu 8 tal-Kapitolu 380 u allura ghad-dritt ta' l-appell minndecizjonijiet tat-Tribunal ghal Talbiet Zghar, dak li jghodd hi s-somma reklamata fit-talba kontenuta fl-avviz u mhux id-differenza bejn dik is-somma u l-ammont offert jew stabbilit fis-sentenza apellata. Huwa aktar minn logiku illi l-appellanti qeghda permezz ta' l-appell interpost minnha tinsisti ghar-rizarciment shih tas-somma mitluba tant li qed tippretendi r-revoka tad-decizjoni. Fil-hsiebtal-Qorti dak li jiddetermina l-gurisdizzjoni ta' din il-Qorti hi t-talba kontenuta fl-att promoturin kwantu din hi l-parametru li fih il-Qorti hi msejha biex tezercita l-gudizzju taghha u tiddeciedi dwaru. Difatti, l-artikolu tal-ligi surreferit jorbot id-dritt ta' l-appell ma' l-ammont in kwistjoni, eskluzi d-drittijiet u spejjez.

Il-kuntratt ta' assigurazzjoni huwa wiehed aleatorju inkwantu kif jinghad fl-Artikolu 964, Kodici Civili, dan jiddependi minn avveniment incert jew minn kontingenza. Dan riferibilment ghall-qliegh jew it-telf, ghaz-zewg partijiet jew ghal wahda minnhom.Ghalhekk jekk ma jkunx hemm l-alea jonqos l-element principali ta' dan il-kuntratt.

Fil-kazin ezami l-vettura de quo kienet assigurata taht polza li taghti kopertura ghal "third party, fireand theft". Fiha jinghad expressis illi fil-kaz ta' telf jew hsara tal-vettura assigurata, "il-hlashu limitat ghall-valur ragonevoli fis-suq tal-vettura immedjatament qabel it-telfa jew hsara, bla ma jaqbez l-istima moghtija mill-assigurat kif tidher fl-Iskeda"

Ma kienx bizzejjed li wiehedjistrieh fuq il-valur indikat fir-renewal notice jekk fir-realta` dak ma kienx il-veru market valuetal-karozza. Il-patt espress ma jorbotx il-valur ma' din il-proposizzjoni izda mal-valur ragonevolifis-suq. Li jfisser li l-assigurazzjoni kienet tenuta tirrizarcixxi t-telf subit minnha fil-limitistabbiliti mill-kuntratt. U dan ir-rizarciment kellu jkun wiehed komputat oggettivament u mhux soggettivament;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni