Reference: 148/2000/1

Judgement Details


Date
09/03/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs GAFA ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ZBALL FIL-KOPJA TAR-RIKORS T APPELL
Summary
Kif huwa ben saput, dak li hu rilevanti huma l-atti processwali, fis-sens li huma biss dawk l-atti li jinsabu fl-inkartament tal-proceduri li ghandhom valur u li fuqhom ghandha toqghod il-Qorti w kullmin jkun involut f'dawk il-proceduri.

Il-kopja tar-rikors t'appell li giet notifikata lill-appellat sservi biss biex hu jkun jaf li sar appell f'dawn il-proceduri minn naha tal-Avukat Generali u sabiex hu jkun jista' jirregola ruhu. Dik il-kopja ma ghandha ebda forza legali li torbot. Hijabiss avviz lill-appellat, bhal ma hija biss ‘avviso da comparire' ic-citazzjoni li persuna tigi notifikata biha, biex jekk trid, tidher quddiem il-Qorti u twiegeb ghall-akkuzi li jkunu sarulha. Il-kopja tar-rikors' t'appell tal-Avukat Generali f'dan il-kaz m'ghandha ebda forza legali fis-sens li matifformax parti mill-atti processwali jew l-atti li hemm fl-inkartament.

Tant hu hekk li l-appellat notifikat jista', jekk irid, lanqas biss jidher quddiem din il-Qorti w jwiegeb b'xi mod ghar-rikors ta' appell tal-Avukat Generali, f'liema kaz is-smiegh ta' dak l-appell jista' jitmexxa anke fl-assenza tal-appellat. Dak li jorbot lil din il-Qorti, kif ukoll lill-appellant u lill-appellat, uli fuqu jridu jittmexxew dawn il-proceduri, huwa ir-rikors t'appell tal-Avukat Generali li hemm fl-atti, kif koreggut, u li gie prezentat fit-13 ta' Gunju, 2000. Dan ifisser li legalment ma kien hemmebda bzonn li anke l-kopja tar-rikors t'appell tal-Avukat Generali tigi koreguta bhal ma sar fir-rikors t'appell originali li qieghed f'dawn l-atti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info