Reference: 490/1991/1

Judgement Details


Date
29/04/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
CAMILLERI LOUIS NOE vs KONTROLLUR TAD-DWANA
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
GHAJNUNA LEGALI, F`ISEM MIN TRID ISSIR IT-TALBA - GHAJNUNA LEGALI, PERSUNA DIZOKKUPATA
Summary
Is-semplici fatt li persuna "ma tahdimx" ma jfissirx necessarjament jew invarjabbilment li dik il-persuna m'ghandha ebda proprjeta` li tiswa b'aktar minn LM3,000 jew li m'ghandhiex income li jeccedi l-paga minima nazzjonali. Kieku kien mod iehor, kull benestant jikkwalifika ghal tali ghajnuna!

L-Artikolu 911 tal-Kap 12 tal-Ligijiet ta' Malta jiddisponi li "It-talba ghall-beneficcju sabiexwiehed iharrek jew jiddefendi (enfazi tal-Qorti) bil-beneficcju ta' ghajnuna legali .. ghandha ssirb'rikors fil-Prim Awla tal-Qorti Civili." Minn dan l-artikolu jidher car li talba ghall-ghajnuna legali tista` ssir biss, u tali ghajnuna tista` tinghata biss, li dawk il-persuni li jkun direttament involuti fi proceduri legali bhala atturi jew bhala konvenuti, u li inoltre jkunu issodisfaw il-Qortili ghandhom probabilis causa litigandi u li ma ghandhomx il-mezzi imsemmija fis-subinciz (b) ta' l-Artikolu 912. Tali assistenza, ghalhekk, ma tistax tinghata li xi terza persuna ohra li ma jkollha x'taqsam xejn mal-meritu ta' dawk il-proceduri u li ma jkollhiex interess personali fl-ezitu ta' dawkil-proceduri.

Mandatarju ad litem ma jistax jitlob l-ghajnuna legali f'ismu proprio.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info