Reference: 449/2004

Judgement Details


Date
29/04/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
SCHEMBRI HELEN ET vs ZAHRA ANTHONY GEORGE NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, OKKUPAZZJONI TA` FOND WAQT PROCEDURI GUDIZZJARJI - PRESKRIZZJONI, MINN META JIBDA JIDDEKORRI Z-ZMIEN - AZZJONI GHAL KUMPENS KONSEGWENTI GHAL OKKUPAZZJONI BLA TITOLU - PRESKRIZZJONI, PRESKRIZZJONI TA` HAMES SNIN TAHT L-ART. 2156(F) TAL-KODICI CIVILI TAPPLIKA GHAL AZZJONI GHALL-KUMPENS GHALL-OKKUPAZZJONI TA` FOND - PRESKRIZZJONI, PRESKRIZZJONI TA` SENTEJN TAHT L-ART. 2153 TAL-KODICI CIVILI MA TAPPLIKAX GHAL AZZJONI GHALL-KUMPENS GHALL-OKKUPAZZJONI TA` FOND
Summary
Il-preskrizzjoni ta' sentejn m'hijex applikabbli ghal azzjonijiet fejn ikun qed tintalab hlas ghall-okkupazzjoni legali. Il-preskrizzjoni applikabbli ghal talbiet ghall-hlas ghall-okupazzjoni illegalihija dik stipulata fis-subinciz (f) ta-Artikolu 2156. Il-preskrizzjoni tibda tiddekorri minn dakinhar li l-azzjoni tista' tigi ezercitata. Ghalhekk il-Qorti trid tara meta twieldet l-obbligazzjonital-konvenut li jhallas il-kumpens ghall-okkupazzjoni tieghu tal-fond in kwistjoni u meta twieled ir-relattiv dritt ta' l-attur biex jagixxi kontra tieghu fuq dina l-kawzali. Gie deciz li l-preskrizzjoni kienet tibda tiddekorri mill-mument li s-sentenza li ordnat l-izgumbrament ghaddiet in gudikat billi kien f'dak il-mument li l-azzjoni odjerna setghet tigi ezercitata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info