Reference: 2059/2000/1

Judgement Details


Date
28/04/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
FORMOSA LAURA ET vs SPITERI EMANTEN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, LOCUS STANDI TAL-WERRIETA TA` PERSUNA LI TKUN MIETET F`INCIDENT - DANNI, LUCRUM CESSANS BAZAT FUQ IL-GROSS SALARY - DANNI, LUCRUM CESSANS IRID JINKLUDI IZ-ZIEDA POTENZJALI FL-INTROJTU TAD-DANNEGGJAT - KOLLIZJONI, RESPONSABILITA` TA` MIN IHALLI LIL PERSUNA SSUQ VETTURA MHUX LICENZJATA U ASSIGURATA
Summary
Sid ta' vettura li tkun involuta f'incident meta misjuqa minn terzi ma' jwegibx ghad-danni talvoltakagjonati mis-sewwieq. Bhal kull principju generali iehor ir-regola ssofri eccezzjoni bhal per ezempju fejn jirrizulta li l-vettura misjuqa mit-terz ma tkunx assikurata u allura tinsorgi r-responsabilita' solidali anke ta' sid il-vettura.

L-Income Tax li seta' hallas id-decujus, ossia d-danneggjat, hija affari ta' bejnu u bejn il-Gvern li fiha l-obbligat ma jidholx.

M'ghandu jsir ebda deduzzjoni ta' PAYE jew ta' kontribuzzjonijiet tas-Sigurta' Nazzjonali mill-ammont tad-danni likwidat favur il-parti leza.

Fil-kalkolu tal-paga tad-decujus, wiehed irid jiehu in konsiderazzjoni z-zieda potenzjali fid-dhul tieghu.

Il-fatt li l-legislatur uza l-kelma "eredi" mhix perse konslussiva li l-azzjoni hi moghtija 'jure haereditatis' ghax biex azzjoni tkun tali qabel xejntkun tirrigwarda xi beni li kien ga fil-patrimonju tad-decujus qabel ma miet. ghalhekk l-interpretazzjoni li trid tinghata lill-Artikolu 1089 (illum Artikolu 1046) mhix dik li l-eredi fih imsemmija huma vestiti b'dik l-azzjoni bhala dritt lilhom trafuz mill-vittma, izda inveci li, ghalkemm huma jikkonsegwixxu dak id-dritt minhabba l-mewt tieghu, dan isir ope legis u bhala dritt proprio taghhom, lihu koncett sostanzjalment differenti, u ghalhekk mhuwiex dritt recepit mill-massa ereditarja, ghaxhawn mhux qed nitkellmu izjed fuq it-trasmissjoni ordinarja lill-eredi tieghu tad-drittijiet minnu akkwistati waqt hajtu taht l-Artikolu 1088 (Artikolu 1045) u li ma kellux zmien jesperixxi ghalih innifsu sakemm miet, izda fuq ordni iehor ta' ideat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info