Referenza: 1419/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/04/2005
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
GALEA JOHN ET vs FALZON RAYMOND ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI, OKKUPAZZJONI TA` FOND MINGHAJR TITOLU - LOKAZZJONI, INKWILIN MA JISTAX JINVOKA INADEMPJENZA TAS-SID BIEX MA JHALLASX IL-KERA U FL-ISTESS HIN IZOMM IL-KIRJA - LOKAZZJONI, META L-INKWILIN JISTA` JZOMM IL-KERA
Fil-Qosor
Darba li giet determinata l-lokazzjoni, il-fond ma jitqiex aktar lokat, izda, f'kaz li jibqa okkupatmill-ex-inkwilin, kull okkupazzjoni sussegwenti titqies "bla titolu", u kwindi l-kumpens li l-okkupant ikun irid jithallas ma jissejahx aktar "kera", izda danni ghal-okkupazzjoni, izda meta tqies lil-perjodu okkupat bla titolu hu wiehed qasir u d-danni ghall-okkupazzjoni f'kirja generalment jigu kkalkulati a bazi tal-kera precedenti, il-Qorti ma tarax li ghal dan in-"nuqqas" zghir fit-terminologija uzata mill-atturi ghandha tasal ghac-cahda tat-talba, imqar in parte.

Meta jkun hemm okkupazzjoni bla titolu, il-kumpens dovut bhala danni soltu li jigu kkolkulati a bazi tal-valur lokatizzju tal-fond jew ir-rata ta' kera miftiehma u kwindi mhux lok li t-talbiet relattivi, li jirreferughal-kumpens bhala kera, jigu dikjarati nulli. Fuq kollox, hija prassi li n-nullitajiet m'ghandhomxjigu facilment accettati, u hu bizzejjed li t-talba tkun imfassla b'mod tali li l-konvenut jifhem l-intenzjoni ta' min harrikha. Intqal ukoll li c-citazzjoni m'ghandhiex tigi mwaqgha ghajr ghal-ragunijiet gravi u li bizzejjed li mic-citazzjoni jirrizulta rapport, u n-nuqqas ta' kjarezza trid tkunta' ghamla u kwalita' tali li ccahhad b'mod serju lill-konvenut mid-difiza tieghu. Fejn ma jinholoqxpregjudizzju serju lill-konvenut, il-procedura ghandha tigi salvata, basta dan ma jaffettwax is-sustanza tal-azzjoni u tal-eccezzjonijiet.

Il-kera patwita ghandha tithallas dejjem ghax hija l-korrispettiv tat-titolu lokatizju gawdut mill-inkwilin. Il-ligi tinsisti li l-kera ghandha tithallas; anke jekk is-sid jonqos milli jesegwixxi l-obbligazzjonijiet tieghu, l-inkwilin ma jistax jagixxi unilateralment u biex "jaghmel tajjeb" ghan-nuqqasijiet tas-sid, izomm lura milli jhallas il-kera.Anke meta si tratta minn tiswijiet straordinarji li, skond il-ligi, jaqghu fir-responsabilita' tas-sid, jekk dan tal-ahhar jonqos milli jaghmel it-tiswijiet mehtiega, il-ligi trid li l-inkwilin jadixxi l-Qorti u jaghmel ix-xogholijiet mehtiega taht id-direzzjoni tal-Qorti. Meta inkwilin jagixxi wahdu u ma jsegwix il-procedura li trid il-ligi, jitlef id-dritt li jzomm il-kera biex jikkompensa l-ispejjez minnu inkorsi. Intqal ukoll li l-fatt li l-kera ma tkunx giet stabbilita mill-Bord li Jirregola l-Kera jew ikun hemm diskordju dwaru, mhux gustifikazzjoni ghan-nuqqas ta' hlas.

Il-lokatur hu obbligat li jara li ma jigix li jonqos, bil-fatt tieghu stess, li jhares l-obbligazzjoni tieghu naxxenti minn natura stess tal-kuntratt tal-kiri, dik cioe', li jassigura lill-inkwilin it-tgawdija pacifika tal-fond ghaz-zmien tal-kirja u ghall-uzu li ghalih il-kirja tkun saret.

Kwindighan-nuqqas lamentat mill-inkwilin, ir-rimedju mhux li ma jhallasx il-kera, izda li jfittex ghad-danni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni