Reference: 1058/2003

Judgement Details


Date
14/04/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
MALLIA GEORGE ET vs PORTELLI JACQUELINE
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
ENFITEWSI, META TISTA` TINGHATA L-PURGAZZJONI TAL-MORA
Summary
L-artikolu 1519(2)(3) tal-Kodici Civili jiddisponi illi f'kaz ta' morozita' fil-hlas tac-cens, il-padrun dirett jista' fl-istess waqt jitlob il-hall ta' l-enfitewsi u l-hlas tac-cens maghluqa. Is-subartikoli (2) u (3) jipprovdu, umbaghad, illi:

"Izda l-Qorti tista', f'kull wiehed minn dawn il-kazijiet, taghti lill-konvenut zmien moderat, skond ic-cirkostanzi, ghall-hlas tac-cnus maghluqa;jew ghat-tiswijiet mehtiega, u dak iz-zmien jista', ghal raguni tajba, jigi mtawwal ghal zmien moderat iehor.

Id-disposizzjonijiet tas-subartikoli ta' qabel dan ghandhom japplikaw ukoll f'kullkaz li fih il-hall tal-kuntratt ikun gie miftiehem espressament ghal kwalunkwe raguni, u ghandhom hekk japplikaw ukoll jekk il-ftehim jeskludi l-ghoti ta' xi zmien".

Il purgazione della mora tista' tinghata, a tenur ta' dan l-artikolu, anke meta l-hall tal-koncssjoni tkun giet miftiehma espressament; hu biss f'kaz ta' cens kummercjali b'kondizzjoni rizoluttiva espressa li l-Qorti ma tistaxtaghti zmien lill-konvenut sbiex jigi mehlus mill-mora.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info