Reference: 2256/1998/1

Judgement Details


Date
01/04/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
ZAMMIT HUGH P. NOE ET NOE vs MIFSUD JOHN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI, RIZARCIMENT TA` DANNI MHALLSA MIS-SOCJETA` ASSIGURATRICI
Summary
Ir-responsabbilita' ghar-risarciment ta' danni mhallsa mill-assikurazzjoni a termini tal-Kap 104 tal-Ligijiet ta' Malta mhux relatat mar-responsabbilita' ghall-akkadut. Izda l-obbligu tal-hlas lura ta' ammonti mhallsa mill-assikurazzjoni jitwieled minn inadempjenza kuntrattwali nkwantu l-assikurat,li jkun intrabat mal-assikurazzjoni li josserva l-obbligi imposti fuqu bhala kondizzjoni tal-hrug tal-polza, jonqos li jaghmel dan. Fil-kaz in ezami l-konvenut, qua proprjetarju u assikurat, assuma l-obbligu li ma jhallix lill-huh jsuq il-vettura tieghu qabel ma dan jghalaq il-wiehed u ghoxrin sena.Kif irrizulta l-incident sehh meta l-vettura kienet qed tinsaq minn hu l-assigurat bil-permess ta'l-assikurat, u qabel ma dan kien jikkwalifika skond l-kondizzjonijiet tal-polza. Ir-radd lura tal-flus imhallsa mis-socjeta' attrici huwa bazat fuq dan in-nuqqas jew ksur ta' kuntratt. Ghalhekk il-kwistjoni ta' minn ikkaguna d-danni originarjament fl-incident awtomobilistiku, ma ghandhix rilevanza ghal kawza odjerna.

Il-preskrizzjoni ghal tali danni hija ta` hames snin taht l-Artikolu 2156(f) tal-Kodici Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info