Referenza: 400/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
01/04/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
GIRLANDO GIUSEPPE ET vs PORTELLI MARY ARMLA TA' GEORGE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, RESPONSABILITA` GHAL RIPARAZZJONIJIET FIL-KAZ TA` ENFITEWSI TEMPORANJA LI TIGI KONVERTITA F`LOKAZZJONI TAHT IL-KAP. 158 TAL-LIGIJIET TA` MALTA
Fil-Qosor
Il-ligi taghna tobbliga lill-enfitewta jaghmel ir-riparazzjonijiet kollha necessarji, bla differenzajekk l-istess ikunu ta' natura ordinarja jew straordinarja; pero` l-istess ligi taghna fl-Artikolu1507 Kap. 16, wara li tobbliga lic-censwalist fis-sens li ntqal, timponilu jaghmel kwalunkwe obbligazzjoni imposta mil-ligi lill-proprjetarji tal-fondi sew urbani kemm rustici - artikolu li jaqbel ma'dak li ssemma' qabel; imma fil-kaz ta' enfitewsijiet temporanji biss timmitiga dik ir-regola, jew ahjar dak l-obbligu, fis-sens li tghid li l-enfitewta jkun jista' jitlob li d-direttarju jkun ikkundannat jikkontribwixxi meta l-ispiza tkun konsiderevoli skond il-pattijiet ta' l-enfitewsi, skond iz-zmien li jkun fadallu biex taghlaq l-enfitewsi u kunsidrati c-cirkustanzi l-ohra tal-kaz - temperament ekwitattiv li m'hemmx bzonn jinghad, johrog barra min-normi komuni li jirregolaw dana l-istitut, tant ghaz-zmien meta dik il-kontribuzzjoni tista' tigi mitluba kemm ghan-natura taghhom.

Il-kwistjoni li qamet f'din il-kawza kienet din: bil-fatt li in forza ta' l-Att XXIII tal-1979, is-subenfitewta temporanju jigi konvertit ope legis inkwilin li ser jibqa' fil-pussess tal-fond ghal zmien indefinit, ghandha jew m'ghandhiex tapplika l-mitigazzjoni msemmija fil-ligi fil-kaz ta' subenfitewsitemporanja?

Il-Qorti qieset li huwa skorrett li jigi ritenut li inkwilin li qed igawdi l-uzutal-fond b'titolu ta' lokazzjoni ghandu jitqieghed fl-istess livell ta' drittijiet daqs li kieku hukien censwalist b'cens ghal zmien twil. Fi kliem iehor, iz-zmien ta' l-okkupazzjoni tal-fond b'kerajikkostitwixxi biss wiehed mill-fatturi li ghandhom jittiehdu in konsiderazzjoni. L-Att XXIII tal-1979, fost ohrajn, jipprovdi li fil-mument tal-konverzjoni, ir-rata ta' cens li kienet tithallas tirdoppja. Wara perijodu ta' hmistax-il sena, dan l-ammont jista' jerga' joghla ope legis. Certamentukoll id-drittijiet normalment moghtijin lill-enfitewta bil-ligi huma usa minn dawk disponibbli lilsemplici inkwilin. Kwindi, bhala korollarju, ifisser li l-obbligi spettanti lil sid il-kera, u mhuxaktar lid-direttarju, huma aktar oneruzi.

Jista' jinghad li l-Att XXIII tal-1979 holoq sitwazzjoni gdida f'dak li ghandu x'jaqsam mar-relazzjoni guridika bejn is-sid u l-ex-subenfitewta. Certament, il-fatt li persuna tipprevalixxi ruhha minn beneficcju li jigi f'hogorha ope legis m'ghandhiex tisfa penalizzata. F'tali cirkostanzi ghalhekk, huwa dover tal-Qorti li tezamina r-ragonevolezzata' dak li kull naha qeghdha tissottometti biex hija tkun f'qaghda li tistabbilixxi sens ta' bilanc,sa fejn dan huwa possibbli, bejn iz-zewg poli. Bhala parti minn dan l-ezercizzju, hu doveruz li jigu indagati sew x'setghu kienu dawk ic-"cirkostanzi ohra tal-kaz" li jissemmew fil-proviso ta' l-Artikolu 1507 tal-Kap. 16.

Il-Qorti waslet ghall-konkluzjoni li s-sid f'dawn ic-cirkostanzi ghandu jikkonmtribwixxi ghal spejjez straordinarji u llikwidat ammont arbitrio boni viri.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni