Reference: 583/2003

Judgement Details


Date
08/03/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
SAMMUT CARMELO SIVE CHARLES ET vs GRECH ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
GIEBJA, DIVIZJONI TA`
Summary
L-art. 442 tal-Kodici Civili jiddisponi li:

442. (1) Jekk giebja tibqa' diehla sa taht il-fond tal-gar, dan jista' jaghmel toqba u jinqeda bl-ilma, izda bl-obbligu li jhallas lis-sid tal-fond li fih it-thaffir tal-giebja jkun inbeda, nofs l-ispejjez li jkun ghamel.
(2) Kull wiehed miz-zewg girien jista' jitlob li dik il-bicca tal-giebja li tkun taht il-fond tieghu tigi mifruda minndik li tkun taht il-fond ta' l-iehor b'hajt li ghandu jinbena, u, meta jinhtieg, jissewwa, bi spejjez tat-tnejn.
(3) Izda, jekk il-bicca tal-giebja li tkun tinsab taht il-fond ta' wiehed mill-girien tkun wisq akbar minn dik li tkun tinsab taht il-fond ta' l-iehor, il-qorti tista', skond ic-cirkostanzi, meta tordna l-firda, tikkundanna lill-ewwel wiehed ihallas lill-iehor sehem, skond ma jmissu, mis-somma li dan ta' l-ahhar ikun nefaq ghat-thaffir ta' dik il-giebja.

Dak l-artikolu ma jaghtix jedd lill-gâr illi jaqsam il-giebja; jaghtih biss il-jedd illi jitlob illi l-giebja tinqasam bil-modalità mfissra fl-istess artikolu. Sakemm il-qasma ma tkunx saret kif irid l-artikolu, il-giebja ghandha tibqa' komuni. Jidher car mill-kliem ta' l-artikolu illi ghandha tkun il-qorti li "tordna l-firda", u ghalhekk il-firda maghmula minn parti minghajr il-kunsens ta' l-ohra ma tiswiex biex iccahhad lil dik il-parti l-ohra mill-jeddijiet taghha fuq il-giebja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info