Reference: 10/2001

Judgement Details


Date
17/03/2005
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, FILLETTI JOSEPH A., SCICLUNA DAVID
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs GODFREY ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 30 TAL KAP 101 - ARTIKOLU 637 TAL KAP 9 - ARTIKOLU 639 (3) TAL KAP 9 - JOINT POSSESSION - PROVA KORROBORATA - PUSSESS
Summary
Il-Qorti spjegat li "Pussess jista' jkun materjali - ghandi dan il-ktieb f'idejja - u jista' jkun pussess kostruttiv, fis-sens illi ghandi l-kontroll ta' dak l-oggett avolja mhux qieghed f'idejja; naqbad oggett, nghid lil siehbi nghidlu zommuli, dan qieghed ghandu, ghandu l-pussess materjali hu, pero` qieghed taht il-kontroll tieghi, il-kontroll effettiv tieghi, u f'dak il-kaz nigu ghandna l-pussess tal-oggett it-tnejn, dak li jghidulu joint possession."

L-ezercizzju li jridu jaghmlu l-gurati huwa li jevalwaw u jiflu l-provi kollha u jirragunaw dwar is-sinjifikat taghhom u sa fejn iwasslu, u b'hekk jifformaw l-opinjoni taghhom unikament fuq il-provi li jitressqu fil-Qorti waqt il-guri, u mhux jaslu ghal xi konkluzjoni skont dak li jhossu fil-"gut". Ghalhekk il-gurati m'ghandhom qattjigu indirizzati bil-frasjologija li minnha gustament jilmenta l-appellant.

Minkejja d-disposizzjonijiet tal-artikolu 639(3) tal-Kodici Kriminali meta persuna tkun xtrat jew xort'ohra kisbet jew akkwistat medicina bi ksur tad-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, ix-xiehda ta' dik il-persuna fi procedimenti kontra l-persuna li minghandha tkun xtrat, kisbet jew akkwistat (fit-test ingliz:"purchased, obtained or acquired") il-medicina, m'ghandhiex ghalfejn tkun korroborata b'cirkostanziohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info