Reference: 97/2003/1

Judgement Details


Date
16/03/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
FARRUGIA CARMELO vs FARRUGIA GREZZJU ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AVUKAT, NATURA TAR-RAPPORT MAL-KLIJENT - CESSJONI TA` KAWZA, AVUKAT - VERBAL, KWAZI-KUNTRATT GUDIZZJALI
Summary
Huwa pacifiku illi l-avukat huwa, fis-sens ta' l-Artikolu 1862, Kodici Civili, mandatarju tal-klijent tieghu b' mandat specjali ghall-finijiet tal-kawza.

Ghaldaqstant il-varji disposizzjonijiettal-Kodici ta' Procedura Civili in kwantu jikkoncernaw ir-rapprezentanza jew assistenza ta' avukat[ad exemplum Artikolu 688(3)] iservu u huma ntizi biex dak il-mandat jigi ezercitat fil-limiti tal-poteri konferiti lill-mandatarju u biex ma jigix eccedut minghajr l-inkarigu specjali tal-klijent;

Una volta li jigi accettat dan kollu, u specjalment li l-avukat ta' l-attur kien qed jagixxi entro l-limiti tal-mandat tieghu, dan seta' jirrinunzja f' isem il-klijent tieghu ghall-azzjoni jew ghal dawk it-talbiet li huwa deherlu li ma kienx aktar necessarju li jissokta jikkontroverti dwarhom;

Verbal mizmum mir-Registratur bl-ordni tal-Qorti jorbot lill-kontendenti bis-sahha tal-kwazi-kuntratt gudizzjali.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info