Referenza: 240/2004

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/03/2005
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
GALEA DEBONO JOSEPH
Partijiet
IL-PULIZIJA vs FARRUGIA CLAIRE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DROGA, AMMINISTRAZZJONI TA` - DROGA, PUSSESS - DROGA, SHARING - DROGA, SOMMINISTRAZZJONI TA` - DROGA, TRAFFIKAR TA`
Fil-Qosor
L-artikolu 22(1B) tal-Kap.101 jghid testwalment hekk :-

"Ghall-finijiet ta' din l-Ordinanzail-kelma "jittraffika" (bil-varjazzjonijiet grammatikali u bl-espressjonijiet imnisslin minnha) b' riferenza ghal traffikar f' medicina, tinkludi l-koltivazzjoni, l-importazzjoini f' dawk ic-cirkostanzi li l-Qorti tkun sodisfatta li dik l-importazzjoni ma kienetx ghall-uzu esklussiv tal-hati, il-manifattura, l-esportazzjoni, id-distribuzzjoni, il-produzzjoni, l-amministrazzjoni, il-provvista, li wiehed joffri li jaghmel xi wiehed minn dawn l-atti, u l-ghoti t' informazzjoni intiza biex twassal ghax-xiri ta' tali medicina bi ksur ta' din l-Ordinanza : "

Issa hu minnu li l-kelma "amministrazzjoni" ma hix definita fl-istess Ordinanza w ghalhekk ghandhom japplikaw il-konnotati w sinifikatli normalment jistghu jinghataw lil din il-kelma. Issa fil-lingwa franka Maltija hemm distinzjoni bejn il-kelma "tamministra" u l-kelma "tissomministra". Fil-waqt li ta' l-ewwel tfisser tmexxija, gestjoni, kmand, tittutela, ecc. it-tieni ghandha l-konnotazzjoni preciza ta' wiehed li jaghti medicinajew duwa lil xi persuna ohra. Ghalhekk il-kelma "amministrazzjoni" fit-test Malti u "administration" fit-test ingliz tal-artikolu 22(1B) ma jidhirx li ghandha s-sinifikat li wiehed fizikament jissomministra droga jew sustanza perikoluza lill-haddiehor, bhal per ezempju jinjettah biha jew ipoggihielu quddiem imniffsejh biex jassorbiha b' dak il-mod, imma li wiehed ikun qed imexxi jew jidderigi l-ispacc jew in-negozju tad-droga. Anki mill-fatt li din il-kelma : "l-amministrazzjoni" tinsab bejn il-kliem "il-manifattura, l-esportazzjoni, id-distribuzzjoni, il-produzzjoni " u il-kelma "il-provvista" jidher li hawn il-legislatur qed jirriferi ghall-xi att ta' organizzazzjoni jew gestjoni ta' xi operazzjoni ta' negozju ta' droga u mhux is-semplici somministrazzjoni tal-istess minn persuna ghall-ohra li jkunu f' relazzjoni ta' hbiberija jew intimita'.

Illi mill-gurisprudenza johrog car li biex ikun hemm is-"sharing" li jammonta ghal traffikar irid ikun hemm il-fattispecji li wiehedikollu d-droga w jaqsamha ma xi hadd jew jippermetti lil haddiehor li juza minnha anki minghajr hlas jew korrispettiv. Imma d-droga l-ewwel trid tkun ghandu, mbaghad jaqsamha ma jew jikkonsenja lilhaddiehor. Issa fil-kaz in ezami id-droga ghalkemm fizikament inghatat f' idejn l-appellanti mit-traffikant, kienet qed tinxtara flimkien ma l-gharus taghha u bi flus tieghu stess, li ukoll gab is-siringi biex id-droga tkun tista' tigi somministrata lilu. Ghalhekk hawn kien hawn ko-akkwist mill-appellanti u l-gharus taghha. F'tali cirkostanzi anki jekk ikun hemm somministrazzjoni tad-droga ma jkunx hemm traffikar izda biss pussess.

Il-fatt li persuna tinjetta d-droga lill-persuna ohra li maghha tkun xtrat d-droga ma jammontaxghat-traffiku ta' droga izda pussess tal-istess.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni