Reference: 879/2000/1

Judgement Details


Date
23/05/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA vs TANTI WALTER
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, KOMPITU TAL-QORTI - TRIBUNAL GHALL-INVESTIGAZZJONI TA` INGUSTIZZJI, POTERI TA` REVIZJONI TAL-QRATI ORDINARJI
Summary
Il-qrati ordinarji huma kompetenti biex jissindakaw l-operat ta` Tribunal kostitwiti bil-Ligi pero'limitatament ghall-tlett kategoriji ta' difetti - (a) eccess ta' gurisdizzjoni, (b) nonosservanza ta' l-istess ligi kostitwita, u (c) non-osservanza ta' xi wiehed mill-principji fondamentali tal-gustizzja.

Il-Prim' Awla ghandha gurisdizzjoni doppja fuq dawn it-Tribunali u cioe` li tara li danl-istess organu gudizzjarju jimxi skond il-ligi u fil-limiti tal-ligi, u b'hekk ma jesorbitax il-kompetenza tieghu, u wkoll li l-istess Tribunal jimxi skond il-Kostituzzjoni u b'hekk ma jkun hemm ebda ksur tad-drittijiet fondamentali tal-bniedem.

Il-Qorti hija hekk limitata fil-gurisdizzjonitaghha, b'mod li tara li l-istess Tribunal ma agixxiex ultra vires u li gew osservati il-principjital-gustizzja naturali, u bl-ebda mod ma ghandu fil-kwistjoni li giet ex lege mhollija fil-kompetenza esklussiva tal-istess Tribunal, b'dan ghalhekk li l-ezercizzju li taghmel din il-Qorti certament ma huwiex wiehed ta' revizzjoni u zgur mhux wiehed ta' Qorti ta' Appell, b'mod li m'ghandha qatt tissostitwixxi d-diskrezzjoni taghha ghal dik tal-istess Tribunal.

Trasferiment ta` impjegat minn dipartiment tal-gvern ghal iehor, jekk ikun jikkostitwixxi ingustizzja, jaqa` taht il-kompetenza tat-Tribunal ghall-Investigazzjoni ta' Ingustizzji imwaqqaf bl-Att VIII tal-1997.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info