Reference: 880/1994/1

Judgement Details


Date
09/03/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MANGION VICTOR ET vs AQUILINA RAPHAEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ACCESSJONI, ELEMENTI TA` - ACTIO FINIUM REGUNDORUM, DISTINZJONI BEJN L-ACTIO REI VINDICATORIA U - ACTIO FINIUM REGUNDORUM, ELEMENTI TA`
Summary
L-actio finium regundorum hi azzjoni li tista' tigi tentata b' success fil-kazijiet li hemm xi dubjudwar il-konfini bejn proprjeta` u ohra. Minn dan jitnissel illi f' din l-azzjoni reali u petitorjama humiex id-drittijiet rispettivi tal-proprjeta` li jitqeghdu in diskussjoni imma l-iskop ta' l-azzjoni hu dak li jtendi unikament biex tigi eliminata l-incertezza dwar id-demarkazzjoni bejn iz-zewgfondi, u b' hekk is-sitwazzjoni ta' fatt tigi adegwata ghal dik ta' dritt;

Tajjeb li jigi precizat illi tali azzjoni ma titlefx in-natura rikonjittiva taghha lanqas fil-kaz li l-eliminazzjoni ta' l-incertezza ggib maghha l-obbligu tar-rilaxx ta' dik il-porzjoni indebitament posseduta. Ghalhekk talba f' dan is-sens hi proponibbli in kwantu hi l-konsegwenza ta' l-istanza tar-regolamentazzjoni tal-konfini;

Ghandu jigi osservat ukoll illi tali azzjoni tiddistingwi ruhha minn dik ta' rivendika in kwantu mentri din ta' l-ahhar tippresupponi kontestazzjoni dwar it-titolu tal-proprjeta`, l-azzjoni tar-regolament tal-konfini tirrizolvi l-litigju bl-accertament ta' l-estensjoni tal-proprjeta`;

Mill-istess natura ta' azzjoni bhal din, iz-zewg kontendenti huma bla dubju gravati bil-prova li jiddemostraw l-estensjoni tal-fond rispettiv taghhom. Hawnhekk ma japplikax il-principju "actore non probante, reus absolvitur" in kwantu stante il-karattru "vindicatio duplex incertae partis", il-konfini jrid jigi determinat in relazzjoni ghal dawk l-elementi probatorji li jkunu jidhruattendibbli. M' hemmx dubju li dawn l-elementi jistghu jigu suppliti b' kull mezz ta' kull speci maghruf mill-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili. B' dana kollu f' kazijiet ta' din in-natura hemm certi elementi li jistghu jitqiesu decizivi. Hekk, per ezempju, wiehed ma jistax jipprexxindi ruhu mill-ezami tat-titolu ta' akkwist tal-proprjetajiet rispettivi in kwantu dawn certament jikkostitwixxu l-bazi prevalenti ghar-rizoluzzjoni ta' l-incertezza. Trattandosi, imbaghad, minn porzjonijiet ta' art wahda organika, jaghmel prova attendibbli l-kejl rizultanti mill-istess attijiet ta'akkwist u mill-pjanti. Dan ghaliex tali kejl huwa evidentement idoneu ghall-individwar b' certa ezattezza tal-linja ta' qasma bejn iz-zewg proprjetajiet linitrofi;

Jinghad ukoll illi "hu jusreceptum illi, f' kazi simili, minn zmien id-dritt Ruman, huwa prova konkludenti anke is-sinjali, ossija marche di confine. Anzi, proprjament, meta dan is-sinjal ta' delimitazzjoni jkun ovvju, lanqaskienet tigi ammessa l-azzjoni ta' regolament ta' konfini ladarba, b' dak is-sinjal, dawk il-konfinijkunu certi";

L-Artikolu 571 tal-Kodici Civili jikkontempla l-akkwist ta' proprjeta` immobiljari bil-jedd ta' accessjoni versu kumpens xieraq biex jaghmel tajjeb ghal tali akkwist ope legis.Sta ghall-konvenut li jipprova b' mod konvincenti d-dispost ta' dan l-artikolu li huwa qed jinvoka.

L-elementi ghall-applikazzjoni tal-precitat artikolu huma dawn:-

(i) illi tkun giet okkupata porzjoni tal-fond kontigwu (u mhux l-fond kollu);
(ii) illi dak ikun sar in buona fede;
(iii) illi l-kostruzzjoni tkun giet maghmula bi xjenza u minghajr opposizzjoni tal-vicin.


Ghall-iskop ta' l-imsemmi artikolu l-buona fede rilevanti tikkonsisti f' dak il-konvinciment ragonevoli tal-kostruttur li hu qed jibni fuq art proprja tieghu u li ma kien qed jikkommetti ebda uzurpazzjoni. Dan l-istat soggettiv irid jezisti mill-bidu sat-tmiem tal-bini. Barra minn hekk din il-buona fede ma tistax tkun prezunta izda trid tigi demostrata, fil-fattispeci partikolari tal-kaz, mill-kostruttur jekk irid jikkonsegwixxi favur tieghu t-trasferiment tal-proprjeta` ta' l-art okkupatabil-bini. Dan ghaliex, kif dottrinalment indikat, dan l-artikolu tal-ligi huwa limitazzjoni ghall-principju generali ta' l-accessjoni "superficies solo cedit";
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info