Referenza: 134/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/03/2005
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
BROWN ALFRED ET vs MIFSUD JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, EFFETT TA` SENTENZA OTTJENUTA KONTRA WIEHED MILL-KONJUGI
Fil-Qosor
M'hemmx dubju li qabel l-1993, ir-rapprezentanza legali u guridika tal-komunjoni tal-akkwista kienetvestita f'idejn ir-ragel biss, li wahdu seta' jagixxi u jiddisponi mill-assi tal-komunjoni kwazi bla xkiel. Bl-Att XXI tal-1993, li emenda l-Kodici Civili, il-posizzjoni inbiddlet u r-rapprezentanzatal-komunjoni tal-akkwisti giet affdata fil-koppja mizzewga. Il-ligi, pero', dahlet distinzjoni bejn l-amministrazzjoni ordinarja u l-amministrazzjoni straordinarja tal-istess akkwisti. L-artikolu1322(1) tal-Kodici Civili jiddisponi li l-amministrazzjoni ordinarja tal-akkwisti u l-jedd li wiehediharrek jew jigi mharrek dwar dik l-amministrazzjoni ordinarja imissu lil kull wahda mill-partijietmizzewga. Min-naha l-ohra, l-artikolu 1332(2) jipprovdi li l-jedd li jitwettqu l-atti ta' amministrazzjoni straordinarja, u l-jedd li wiehed iharrek jew jigi mharrek dwar dawk l-atti imissu liz-zewgmizzewgin flimkien.

L-atti ta' amministrazzjoni straordinarja huma elenkati tassittivament uesklussivament fis-subartikolu (3) tal-artikolu 1322. Huma biss dawk l-atti elenkati fl-artikolu 1322(3)(a) sa (m) li ghandhom jitqiesu ta' natura straordinarja u, ghalhekk, ghandhom jinghataw interpretazzjoni restrittiva. Issa, fost l-atti elenkati fl-indikati sub paragrafi ma insibux il-hlas tal-kera ta' fond li jappartjeni lill-komunjoni tal-akkwisti, jew azzjonijiet ta' zgumbrament minn tali fond. Skond is-subparagrafu (g) huwa att ta' amministrazzjoni straordinarja l-akkwist ta' xi jedd ta' tgawdija ta' proprieta' immobbli meta l-prezz tieghu ma jkunx moderat meta tqabblu mal-kondizzjoni tal-familja u meta l-kirja ma tkunx ghal zmien qasir. Darba, pero', sar l-akkwist, l-atti relattati mat-tgawdija tal-immobbli ma jitqiesux atti ta' amministrazzjoni straordinarja. Darba sar l-akkwist, l-effetti tieghu, bhal, per ezempju, il-hlas tal-kera, it-tiswija tal-fond, l-ameljoramenti li jsiru fil-fond, u affarijiet ohra marbuta mat-tgawdija tal-fond, ma gewx elenkati bhala atti ta' amministrazzjoni straordinarja, u kwindi, huma atti ta' amministrazzjoni ordinarja li jmissu lil kullwahda mill-partijiet mizzewga.

Il-hlas mensili jew annwali tal-kera hija zgur att ta' amministrazzjoni ordinarja, u l-hlas jista' jsir kemm mir-ragel kif ukoll mill-mara separatament. Darba hu hekk, l-jedd li wiehed iharrek jew li jigi mharrek in konnessjoni mal-kera tispetta lill-mizzewwgin separatament a tenur tal-artikolu 1322(1) tal-Kodici Civili. Darba l-att huwa ta' amministrazzjoni ordinarja, kull wahda mill-partijiet mizzewwga setghet tigi imharrka dwaru.

Kwindi, sid l-appartament in kwistjoni kien gustifikat li jinterpella ghal-hlas tal-kera parti wahda mill-partijiet mizzewwga, u darba li baqa' ma thallasx, kien gustifikat ukoll li jagixxi kontra parti wahda biexjottjeni l-konsegwenza tan-nuqqas ta' hlas.

L-artikolu 1322(3) tal-Kodici Civili, inoltre, fil-waqt li jqies l-akkwist ta' jedd ta' tgawdija fuq proprjeta' immobbli bhala att ta' gurisdizzjoni straordinarja, ma jelenkax bl-istess mod kull forma ta' terminazzjoni ta' dan il-jedd ta' uzu. Fil-waqt li meta l-ligi titkellem fuq jeddijiet reali fuq beni immobbli, tolqot l-akkwist, il-holqien,it-trasferiment, ir-rixessjoni u r-rinunzja ta' dawn il-jeddijiet (fl-artikolu 1322(3)(a) u (m)), meta titkellem fuq jeddijiet personali (kif, hu risaput, huwa d-dritt ta' lokazzjoni), l-istess ligima tuzax l-istess dicitura, u, per ezempju, att li bih dritt personali jigi rexiss, ma hux inkluz mal-atti ta' natura straordinarja. Is-sub paragrafu (m) jipprovdi, hu veru, li kull dikjarazzjoni maghmula inter vivos li permezz taghha jigi rinunzjat xi jedd fuq beni immobbli jitqies bhala att ta' amministrazzjoni straordinarja, (ghalkemm it-test ingliz jispecifika "any real right", jedd fuq immobbli ma jistax ikun mod iehor hlief jedd reali ghax jedd personali jezisti fil-konfront ta' kredituru mhux fuq beni immobbli) imma hawn non si tratta la minn jedd reali u lanqas minn dikjarazzjoni ta'rinunzja, izda minn non-pagament tal-kera, li l-hlas tieghu huwa att ta' amministrazzjoni ordinarja, u l-konsegwenza ta' dak li jsir jew ma jsirx in konnessjoni ma' att ta' amministrazzjoni ordinarjatmiss lil kull wahda mill-partijiet mizzewga skond l-artikolu 1322(1) tal-Kodici Civili. Altrimenti, il-konkluzzjoni tkun li fil-waqt li dak kollu konness mal-hlas tal-kera ikun att ta' amministrazzjoni ordinarja, il-konsegwenzi li johorgu mill-hlas jew min-nuqqas tal-hlas, ikunu ta' indole straordinarja, haga li tisnatura l-ligi.

Il-ligi titkellem b'mod car meta tghid fl-artikolu 1322(1)li f'dak kollu li huwa "dwar" l-amministrazzjoni ordinarja (u l-hlas tal-kera huwa att ta' amministrazzjoni ordinarja), jista' jitharrek parti wahda mill-partijiet mizzewga, u, ghalhekk, f'dan il-kaz, la darba il-motiv tal-kawza quddiem il-Bord li Jirregola l-Kera, kien in konnessjoni ma jew "dwar"att ta' amministrazzjoni ordinarja, il-proceduri li ittiehdu kontra r-ragel biss jorbtu l-kommunjoni tal-akwisti, u kwindi anke lill-mart l-intimat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni