Reference: 32/2003

Judgement Details


Date
24/02/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
GRIMA HAMMETT IVAN vs KUMMISSJONI GHALL-KONTROLL TA' L-IZVILUPP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, POLICIES VIGENTI FIZ-ZMIEN META TIGI DECIZA L-APPLIKAZZJONI HUMA DAWK APPLIKABBLI - PERMESS GHALL-IZVILUPP, DEEMED APPROVAL
Summary
L-artikolu 36 (1) tal-Kap 356 jipprovdi mandatorjament li jekk l-Awtorita' tircievi proposta ghal zvilupp li hija f'konfini ta' skema dwar provvedimenti temporanji, l-Awtorita' ghandha tiehu decizjonidwar l-istess fi zmien tnax-il gimgha minn meta tkun validat l- applikazzjoni. F'kaz li dan ma jsirx allura ghandu jitqies li hemm permess - dejjem izzid il-ligi "jekk l-applikazzjoni tikkonforma mal-policies approvati".

Ladarba l-applikazzjoni li saret tkun konformi ma' dak li hemm propostfl-istess skema temporanja ta' zvilupp l-iskadenza tat-terminu ut sic bla ma l-Awtorita' tiehu decizjoni, kellu jigi kkunsidrat bhala approvazzjoni ta' l-istess applikazzjoni, aktar u aktar jekk l-Awtorita' ma titlobx li jittawwal iz-zmien a bazi tad-dispozizzjonijiet ta' l-istess sub-artikolu jewtaghmel dak rikjest fis-sub-artikolu (3) ta' l-istess artikolu, li ghall- kompletezza jinghad li majapplikax ghall-kaz odjern.

Jekk ikun hemm ezami ulterjuri barra mit-terminu hemm indikat, qatt ma jista' fil-fatt jkun hemm "deemed approval". Dan ghaliex l-applikazjoni ta' dak propost fl-istess artikolu tibqa' dejjem suggett ghal decizjoni ad hoc mill-Awtorita' dwar l-istess policies - anke allura f'kull terminu - policies li fi kwalunkwe kaz huwa prezunt li gew sodisfatti, ghaliex altrimenti wiehed kien qed jistenna li l-Awtorita' taghti decizjoni fit-terminu ta' zmien indikat mill-ligi - decizjoni li timponi rifjut tal-permess.

Id-dekors taz-zmien biss fil-kaz hemm imsemmi,bla ma l-Awtorita' taghmel xejn qatt ma jista' jwassal ghal deemed approval, ghaliex dan ikollu jistenna decizjoni proprja ta' l-istess Awtorita', anke wara tali terminu, bhalma huwa l-kaz odjern, u bla ma l-Awtorita' titlob estensjoni skond l-istess dispozizzjoni legali. B'hekk l-ghan dikjarat ta'l-istess artikolu, li decizjonijiet jittiehdu minghajr dewmien jigi, kif fil-fatt gie, ghal kolloxfrustrat.

Hawnhekk, l-applikazzjoni ghall-permess ta' zvilupp giet rifjutata peress li l-PjanLokali gdid ghall-istess lokalita' - li ghadu ma' giex in vigore - kien qed jissuggerixxi li l-istess sit fejn huwa propost l-izvilupp de quo kellu jigi zviluppat bhala sit industrijali flok dak attwali ta' residenza, u ghalhekk skond l-istess decizjoni dan m'ghandux jithalla jsir sabiex l-istess propost pjan ma' jigix pregudikat.

Tali ragunament huwa ghal kollox zbaljat u legalment inkorett. Dan peress li kull applikazzjoni ghandha tigi trattata u ezaminata fid-dawl tal-ligi u pjani upolicies ta' l-Awtorita' li attwalment ikunu in vigore. Dan anke fid-dawl ta' dak li jipprovdi l-artikolu 33 tal-Kap 356.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info