Reference: 477/2004

Judgement Details


Date
25/02/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
BUTTIGIEG JOSEPH ET vs MALTESE CROSS CO LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-BORD LI JIRREGOLA L-KERA - LOKAZZJONI, KOMPETENZA TAL-QRATI ORDINARJI - ZGUMBRAMENT, KOMPETENZA RATIONAE MATERIAE
Summary
Jekk issir talba anke wara li kirja tkun dahlet fil-fazi ta' rilokazzjoni biex tigi xjolta l-kirja ub'hekk il-perjodu jintemm qabel iz-zmien tieghu, dik it-talba ghandha issir quddiem il-Prim Awla utkun regolata bil-ligi ordinarja ghax it-talba tohrog mill-kompetenza specjali tal-Bord.

Metahemm lokazzjoni korrenti, u l-inkwilin jaghmel xi haga waqt din il-lokazzjoni, il-lokatur ma jkunxobbligat jistenna sakemm jispicca z-zmien tal-lokazzjoni biex jitlob ix-xoljiment tal-lokazzjoni ul-izgumbrament konsegwenzjali mill-post quddiem it-tribunali ordinarji, peress illi l-Bord tal-kerahuwa unikament investit ghall-kazijiet ta' rilokazzjoni. Dan il-principju ghandu jkun applikat ankeghall-kaz ta' perijodu ta' rilokazzjoni biex ikun dikjarat ix-xoljiment ta' dik ir-rilokazzjoni, anke fil-kazijiet illi l-inkwilin ikun ghamel dannu fil-fond. Infatti, jista jaghti l-kaz illi meta l-inkwilin kien diehel fil-perjodu ta' rilokazzjoni ma jkun ghamel ebda dannu fil-fond, u ghalhekk il-lokatur ma seta' jilmenta minn xejn u r-rilokazzjoni operat ruhha; izda waqt dak il-perjodu, specjalment jekk jkun twil, l-inkwilin ghamel dannu fil-post u l-lokatur in buona fede ma jkunx jista jistenna sakemm jispicca l-perijodu kollu tar-rilokazzjoni ghax forsi dak id-dannu jkun qieghed jaghmel hsara, forsi anke irreparabbli, lil post tieghu; allura f'kaz simili huwa evidenti illi l-lokatur ikollu d-dritt jadixxi t-tribunal ordinarju bit-talba tax-xoljiment tar-rilokazzjoni.

Ghalhekk il-lokatur ghandu dritt jadixxi t-tribunali ordinarji biex jiddikjaraw illi huwa waqa' minn dik il-lokazzjoni. Il-Bord huwa kompetenti mhux biex iddikjara d-dekadenzi izda biex jara jekk il-lokatur jistax jitlob ir-ripreza tal-pussess tal-fond, biex jimpedixxi r-rilokazzjoni meta z-zmien originali jewta' rilokazzjoni jkun sejjer jispicca; izda meta fil-kors tat-terminu l-lokatur jitlob id-dekadenzaghandu dejjem jaghmel l-azzjoni quddiem it-tribunal ordinarju komeptenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info