Reference: 2126/1997/1

Judgement Details


Date
25/02/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
BUHAGIAR GODFREY vs MALTA SHIPBUILDING COMPANY LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI, PERSONAL ACCIDENT INSURANCE POLICY - DANNI, HLAS LI JSIR TAHT PERSONAL ACCIDENT INSURANCE POLICY - DANNI, OVERTIME BHALA FATTUR GHALL-LIKWIDAZZJONI TA` LUCRUM CESSANS
Summary
Tenut kont tal-possibilita` reali ta' fluttwazzjonijiet fil-kondizzjonijiet tax-xoghol darba li fil-likwidazzjoni tal-lucrum cessans tkun qed issir projezzjoni mifruxa fuq perijodu twil ta' 25 sena, l-introjtu medju ta' l-attur ghandu jinhadem fuq is-salarju percepibbli minnu bl-addizzjoni ta' hamsin fil-mija (50%) tal-hlasijiet tas-sahra li wiehed jistenna li kien ser jircievi.

Biex issirgustizzja l-ammont f''overtime' u f' 'allowances' kellu jinghata, jew ahjar jigi kkalkulat, fuq bazita' hamsin fil-mija (50%) fuq l-ammont totali. Dan ghaliex min-naha 'l wahda m'huwiex gust li ladarba tali hlas mhux parti integrali mal-paga allura ma kien dovut qatt u f'ebda ammont; u min-naha l-ohra, lanqas ma huwa gust li jitqies li dawn il-hlasijiet ta' 'overtime' u 'allowances' huma dovutibid-dritt u bla interruzzjoni minghajr il-possibilita` ta' fluttwazzjoni jew varjazzjonijiet minn sena ghal ohra.

Gie deciz ukoll li kull pagament li jkun sar lid-danneggjat taht il-Personal Accident Policy huwa indipendenti minn kull hlas li jista' jkun dovut taht l-hekk imsejha 'employers liability' u ghalhekk m'ghandux jitnaqqas mid-danni likwidati mill-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info