Reference: 2137/1997/1

Judgement Details


Date
25/02/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
BUGEJA CARMEN ET vs TANTI JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AZJENDA KUMMERCJALI, LOKAZZJONI TA` - LOKAZZJONI, AZJENDA KUMMERCJALI - PREZUNZJONIJIET LEGALI, ELEMENTI MEHTIEGA GHAL
Summary
Il-fatt li skrittura ta' lokazzjoni ma ssemmix il-kuncett ta' avvjament ma jfissirx necessarjament li din tkun kirja ta' bare premises. Lanqas ma jista' jinghad li hemm xi prezunzjoni f'dan is-sens.

Wiehed ma jistax semplicement jippresumi li tezisti l-allegata prezunzjoni, ghaliex il-prezunzjonijiet huma normalment stabbiliti mil-ligi stess. Huwa proprju ghalhekk li l-Artikolu 1234 tal-Kodici Civili jiddisponi li;

"Dak li ghandu favur tieghu prezunzjoni stabbillita mil-ligi, hu mehlus mill-prova ta' kull fatt prezunt."

Dak li huwa verament determinanti huwa li wiehed jistabilixxi x'kien il-veru oggett tal-ftehim milhuq bejn il-partijiet meta sar in-negozju in kwistjonibejniethom. Biex jiddetermina gustament din il-kwistjoni wiehed irid jezamina akkuratament l-iskrittura ta' lokazzjoni in kwistjoni, kif ukoll ic-cirkostanzi kollha relevanti tal-kaz, kif jemergu mill-provi akkwiziti fil-process. Ghalhekk, wiehed ikun irid jistabilixxi jekk il-lokazzjoni in kwistjoni kienitx tirrigwarda unikament il-bini nnifsu tal-hanut bhala bare premises, jew inkella din il-lokazzjoni kienitx tinvolvi mhux biss il-bini tal-hanut, izda wkoll u principalment, il-hanut gia` mrawwem, diga` armat ghan-negozju, bil-licenzji kollha mehtiega mill-awtoritajiet u bl-avvjament li diga` kien igawdi u cioe` b'dawk l-elementi kollha li jikkostitwixxu a going concern.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info