Reference: 661/1997/2

Judgement Details


Date
17/02/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
MAGRI EMANUEL NOE vs FALZON ONORATO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT, MODALITA` POTESTATTIVA LI TIDDEPENDI BISS MIR-RIEDA TA` DAK LI JOBBLIGA RUHU HIJA NULLA
Summary
L-Artikolu 1056 tal-Kodici Civili jiddisponi li:

(1) L-obbligazzjoni ma tiswiex meta tkun ikkuntrattata taht kondizzjoni li taghmilha tiddependi biss mir-rieda ta' dak illi jobbliga ruhu.

(2) lzda, jekk l-obbligazzjoni tkun tiddependi minn fatt illi jkun fis-setgha tad-debitur li jaghmel li dak il-fatt jigri, id-debitur huwa obbligat jekk il-fatt jigri.

Hawnhekk il-partijiet kienu dahlu f'konvenju li kien jistipula inter alia li l-imharrek kellu jhallas lill-atturi s-somma minnhom mitluba jekk kemm-il darba, sa certu data kien jintwera, permezz ta' zewg affidavits mahlufa,li kienet saret offerta oghla ghall-istess post.

Effettivament il-kundizzjoni sehhet taht insistenza qawwija ta' zewg l-attrici li ipprokura d-dikjarazzjonijiet utili fl-ahhar jum koncess, quddiem l-istess nutar.

Il-Qorti qieset li l-ghamil xejn diskret ta' zewg l-attrici li idderiegal-grajja biex issehh il-kundizzjoni, ma jmurx lil hinn minn dak li trid il-ligi meta tghid li partitista' "ggieghel" li tigri l-grajja li ggib fis-sehh il-kundizzjoni potestattiva.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info