Reference: 417/2004

Judgement Details


Date
28/01/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
HARDY CARMEN ET vs HSBC BANK MALTA P.L.C.
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, EBDA NULLITA` MINHABBA NUQQAS TA` DIKJARAZZJONI AI TERMINI TA` L-INCIZ 4(1)(F) TAT TARIFFA A TAL-KAP. 12
Summary
L-inciz 4(1)(f) tat Tariffa A tal-Kap. 12 jipprovvdi li sabiex jigi stabilit il-valur ta' talba da liquidarsi ghall-finijiet ta' intaxxar "l-attur ghandu, flimkien mat-talba tieghu, jissottometti dikjarazzjoni mahlufa li turi l-ammont bejn wiehed u iehor li jahseb li jkun jista' jitlob jekk jigi stabbilit id-dritt tieghu u l-valur li ghandu jigi intaxxat ikun il-valur dikjarat mill-attur."

Nuqqas ta' sottomissjoni ta' tali dikjarazzjoni ma ggibx maghha n-nullita` ta' l-azzjoni.

L-artikolu 789(c) jipprovvdi li l-eccezzjoni ta' nullita' ta' atti gudizzjarji tista' tinghata

(c) jekk fl-att ikun hemm vjolazzjoni tal-forma mehtiega mil-ligi, ukoll jekk mhux taht piena ta' nullita', kemm-il darba dik il-vjolazzjoni tkun giebet, lill-parti li titlob in-nullita' pregudizzju illi ma jistax jissewwa xort'ohra hlief billi l-atti jigi annullati.

(d) jekk l-att ikun nieqesminn xi partikolarita' essenzjali espressament mehtiega mill-ligi;

Izda dina l-eccezzjoni ta' nullita' kif mahsuba fil-paragrafi (a), (c) u (d) ta' dan is-subartikolu ma tkunx tista' tinghatajekk dak in nuqqas jew vjolazzjoni jkunu jistghu jissewwew taht kull disposizzjoni ohra tal-ligi.

L-inciz 4(1) tat Tariffa A ma jghidx li d-dikjarazzjoni guramentata hija sine qua non jew li tirrendi l-att tac-citazzjoni nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info