Reference: 1392/2000/1

Judgement Details


Date
01/02/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
SEGUNA NAZZARENO ET vs DIRETTUR GENERALI TAD-DIPARTIMENT TAX-
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, DIZABILITA` PERMANENTI - KORRIMENT TA` GHAJN - DANNI, HLAS LI JSIR TAHT TAHT L-ATT DWAR IS-SIGURTA` SOCJALI
Summary
Il-gurisprudenza stabiliet li fil-kaz meta tkorri f'ghajn wahda id-debilità globali ghandha tinhademskond formula li tqis illi, billi l-ghajn it-tajba taghmel tajjeb ghan-nuqqas fl-ghajn il-korruta,id-debilità globali ma ghandhiex tinhadem bhala medja semplici bejn l-efficjenza rispettiva tal-ghajnejn, izda l-efficjenza tal-ghajn it-tajba ghandha tinghata piz ta' tliet darbiet aktar minn dik tal-ghajn korruta. Il-formula tinhadem hekk: ((t × 3) + (k × 1)) ÷ 4 fejn t hija l-efficjenza tal-ghajn it-tajba u k hija l-efficjenza tal-ghajn il-korruta.

Il-qorti izda qieset li din il-formula hija wahda generika illi ma tqisx l-idjosinkraziji ta' kaz partikolari u minflok adottat il-percentwali adottata mill-espert minnha mahtur.

Hlas ricevut mid-danneggjat taht l-Att dwar is-Sigurtà Socjali talli korra inghata lill-attur ghax kien hallas ghalih bil-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà socjali. Beneficcji kontributorji jinghataw lil min ikun hallas ghalihom, mhux lil min ikun ghamel il-hsara, kif jigri jekk jitnaqqsu mis-somma li ghandha tithallas bhala danni.

Il-paga ghandha tinhadem b'konsiderazzjoni taz-zidiet li wiehed kien ser jaqla' fil-gejjieni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info