Reference: 989/1995/1

Judgement Details


Date
02/02/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BONNICI GEORGE NOE vs ELLUL NICHOLAS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KAZ FORTUWITU, ELEMENTI TA` - PRESKRIZZJONI, SOSPENSJONI JEW INTERRUZZJONI BID-DOMANDA GUDIZZJARJA
Summary
Min jallega l-kaz fortuwitu jehtieglu jipprova l-konkors ta' dawn iz-zewg fatturi:-

(a) l-accident jew l-imprevvist bhala kawza tal-hsara;
(b) in-nuqqas ta' htija da parte tieghu bhala kawzamedjata u immedjata tal-hsara;

Huwa pacifikament assodat illi "l-kaz fortuwitu, il-forza magguri u l-istat ta' necessita` ma jehilsux mir-responsabilita` ghad-danni jekk ikunu preceduti minn htija ta' min ikkaguna d-danni".

Hemm din il-htija meta jkun hemm ksur ta' obbligu u ommisjonivolontarja ta' diligenza ghar-rigward ta' liema ma jigux previsti l-konsegwenzi ta' l-azzjoni jew ommissjoni proprja u jigi vjolat dritt ta' haddiehor minghajr rieda anki minghajr dan ma jigi previst.

L-att tac-citazzjoni huwa att esekuttiv ta' l-azzjoni u mhux rinnovattiv taghha. Gie allura post il-kwezit jekk azzjoni ezercitata tistax tigi preskritta jekk l-att esekutorju ta' dik l-azzjoni ma jigix notifika lid-debitur. It-twegiba ghal dan l-istess kwezit hi dik illi jekk l-azzjoni giet ezercitata permezz ta' xi wahda mill-forom kontemplati ghal dan l-iskop fil-Kodici ta' ProceduraCivili, Kapitolu 12, wiehed ma jistax jitkellem aktar fuq il-preskrizzjoni tad-dritt ghall-azzjonigudizzjali, kif din hi regolata fil-Kodici Civili, imma fuq id-dezerzjoni ta' l-azzjoni, kif din hija regolata fil-Kapitolu 12.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info