Reference: 394/1998/1

Judgement Details


Date
02/02/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MICALLEF MARIO ET vs DIFESA RITA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
IRKUPRU SUCCESSORJU, META JISTA` JIGI EZERCITAT DAN ID-DRITT
Summary
L-Artikolu 912 tal-Kodici Civili jipprovdi li: "jekk wiehed mill-werrieta jkun ceda, b' titolu oneruz, il-jeddijiet tieghu fuq il-wirt lil xi hadd li ma jkunx ukoll werriet, il-werrieta l-ohra jew wiehed jew izjed minnhom jistghu jeskludu lic-cessjonarju, allavolja dan ikun qarib tal-mejjet, mill-qasma, billi jhallsu lilu l-prezz tac-cessjoni, l-ispejjez li jkun ghamel ghal dik ic-cessjoni, u l-imghaxijiet fuq il-prezz minn dakinhar li dak il-prezz ikun gie mhallas minnu lic-cedent.";

Danl-artikolu ma huwiex suxxettibbli ta' interpretazzjoni estensiva billi huwa kuntrarju ghal-liberta`tad-disponibilita` tal-beni u eccezzjoni ghad-dritt komuni.

Korrettement intiz, l-Artikolu 912 (1) hu cirkoskritt unikament ghall-kaz ta' cessjoni tal-kwota ereditarja ossia "tal-jeddijiet fuqil-wirt" da parti tal-koeredi.

Ic-cessjoni li jaghmel koeredi ta' dritt tieghu f' immobbli specifiku mhix cessjoni tad-dritt successorju tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info