Reference: 419/2000/1

Judgement Details


Date
28/01/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
XUEREB PAWLINA vs AWTORITA TAL-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, APPELL FUQ IL-BAZI TA` AGIR ULTRA VIRES - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DECIZJONIJIET TAL-BORD IRIDU JKUNU BEN MOTIVATI - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, POTERI TAL-BORD FL-GHOTI TA` DECIZJONI - IMPOSIZZJONI TA` MULTA - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, POTERI TAL-BORD FL-GHOTI TA` DECIZJONI - KONDIZZJONIJIET MHUX GUSTIFIKATI
Summary
Meta jirrizulta li l-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar fid-decizjoni tieghu jkun agixxa ultra vires,allura f'dan il-kaz ikun jista' jsir appell validu quddiem il-Qorti ta' l-Appell minn tali decizjoni. Gie wkoll deciz li huwa obbligu tal-Bord li jaghmel il-motivazzjonijiet tieghu fid-decizjonijiettieghu. Dan ghaliex il-legislatur ikkonferixxa fuq il-Bord diskrezzjoni wiesa' hafna u taht is-Saltna tad-Dritt ("rule of law") meta tinghata diskrezzjoni bhal din, huwa xieraq li l-ezercizzju ta' tali diskrezzjoni jkun imwiezen mhux mill-arbitarjeta` izda mill-motivi li jaghtu sodisfazzjoni lil dak li jkun ghaliex id-diskrezzjoni giet ezercitata f'dak is-sens u mhux f'sens iehor.

Il-Bordghandu legalment is-setgha li jimponi kundizzjoni li tithallas multa meta jidhirlu li ghandu jissanzjona xi binja li tkun giet kostruwita minghajr permess. Din il-mizura taghti certa flessibilita` lill-Awtorita` ta' l-Ippjanar biex tikkonferixxi legalita` fuq bini li inbena illegalment u din il-Qorti ma ssib xejn hazin jew anti-guridiku li din il-flessibilita` tigi adoperata wkoll mill-Bord biexhuwa jaghmel gustizzja fil-kazijiet kongruwi.

Il-Qorti irriteniet izda li kondizzjoni li parti minn bini jitwaqqa flok tigi sanzjonata kienet wahda arbitrarja u mhux sorretta minn xi motivazzjoni gustifikattiva.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info