Reference: 136/1986/2

Judgement Details


Date
28/01/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
ATTARD FRANK vs FARRUGIA ANTHONY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
TRIQ PRIVATA, KONSEGWENZI TA` FTUH GHALL-UZU PUBBLIKU
Summary
Meta fil-kuntratt ta' trasferiment ta' fond jissemma' biss li gie trasferit il-fond, u ma jissemmiexespressament illi giet anke trasferita l-parti tat-triq koerenti maghha, ma jistax jinghad illi dikil-parti tat-triq giet trasferita mal-fond, u ghalhekk dik il-parti tibqa' proprjeta` ta' min kienjipossjediha qabel dak it-trasferiment.

Il-proprjetarju ta' triq privata li tkun infethet ghall-pubbliku ma jistax jaghlaqha, jew ifixkel il-passagg tal-pubbliku minnha. Ghax la darba dak il-proprjetarju jkun ippermetta jew ittollera l-passagg tal-pubbliku, ghalkemm huwa jikkonserva d-drittijiet tieghu ta' proprjetarju fuq it-triq, "si et quatenus", dik it-triq issir pubblika kwantu ghall-uzu taghha, u tinholoq servitu` ta' transitu.

Ulpianu jiddistingwi bejn tlett tipi ta' toroq,dawk pubblici, privati u dawk vicinali. It-toroq vicinali ikunu pubblici jew privati skond jekk ikunux appartenenti lill-privati jew inkella jkunux amministrati mill-Gvern u mantnuti minn fondi pubblici ghall-uzu ta' kullhadd.

Ghalhekk il-fatt li persuna tiftah triq fuq proprjeta` taghha ghall-pubbliku ma jbiddilx il-jeddijiet ta' proprjeta` li hija ghandha fuq din l-art izda jinholoq invece favur il-komunita` servitu` ghal uzu tat-triq.

Il-proprjetarju ta' bini li jaghti fuq triqprivata ta' xi haddiehor, avvolja din tkun miftuha ghall-pubbliku, ma jistax jiftah bibien jew aperturi ohra fil-hajt li jifred il-bini tieghu minn dik it-triq u li jkunu jaghtu fuqha; ghaliex b'hekk johloq servitu` fuq dik it-triq. U ghalhekk huwa obbligat jerga' jaghlaq dawk l-aperturi li huwajkun fetah kontra l-volonta` ta' sid dik it-triq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info