Reference: 2374/2003/1

Judgement Details


Date
26/01/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
TALIANA CARMEN vs BORG RITA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
KAPITOLU GHAS-SUBIZZJONI, EFFETT TA` KONTESTAZZJONI - KAPITOLU GHAS-SUBIZZJONI, RAGUNI TAJBA GHAL NUQQAS TAL-KONVENUT LI JIDHER QUDDIEM IL-QORTI
Summary
Il-materja tas-subizzjoni hija materja delikata u deciziva peress li biha jekk il-parti tonqos li tidher, il-kapitoli jittiehdu bhala konfessati u l-konvenut ikun impedut li jaghmel appell amenokke majiggustifikax il-kontumacja tieghu. Id-disposizzjonijiet relattivi tal-ligi ghalhekk ghandhom jigusegwiti ad unguem.

Il-kawza gusta biex il-parti ma tidherx quddiem il-Qorti ghalkemm ikunu saru l-kapitoli kontra taghha, ghandha tikkonisti f' impediment legittimu li minhabba fih il-parti masetghetx tidher biex tirrispondi ghall-kapitoli li saru kontra taghha.

Ma tirrikorrix il-gusta kawza rikjesta mil-ligi f' kaz ta' negligenza jew traskuragni tal-kontumaci, anki jekk din tikkonsisti f' semplici dizattenzjoni; u dan mhux meta l-htija tkun tal-parti, izda anke meta tkun tad-difensur mandatarju tieghu.

Meta kawza tithalla ghas-subizzjoni tal-konvenut izda jinghata differiment ghall-provi fuq kontestazzjoni tal-kapitoli it-Tribunal ghal Talbiet Zghar ma jistax jiddeciedi l-kawza waqt is-seduta li tkun thalliet ghall-provi ghax il-konvenut ma jkunx deher. Una volta lijkun inghata differiment jitqies li l-kapitali ma jkunux gew accettati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info