Reference: 231/2004

Judgement Details


Date
19/01/2005
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs DIMECH ROSE K/A ROSETTE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOMPARIXXI, NOTIFIKA TA` AFFIDAVITS MA` - NUQQAS TA` INDIKAZZJONI TAD-DRITT TAL-KONTRO-EZAMI
Summary
Desiderabbli kemm hu desiderabbli li l-imputat ikun mgharraf li jekk irid jikkontro-ezamina lill-persuna li tkun ghamlet l-affidavit - mhux semplicement jekk ikun irid jikkontesta t-tahrika - huwa ghandu jinforma b'dan b'ittra registrata lill-Kummissarju tal-Pulizija hmistax-il jum qabel id-data ta'l-ewwel seduta, imkien fil-ligi ma hemm xi obbligu li mat-tahrika u l-affidavit ghandu jkun hemm xiavviz jew twissija f'dan is-sens lill-istess imputat. Wara kollox fil-kamp penali kulhadd hu presunt li jaf il-ligi. L-Artikolu 360A(1) jipprovdi, fit-tieni proviso, li jekk jirrizulta li ma kienx possibbli ghall-imputat li jaghti l-avviz imsemmi lill-Kummissarju tal-Pulizija fi zmien hmistax-il gurnata msemmija, dak l-avviz jista' jinghata fl-ewwel seduta, u x-xhud in kwistjoni jigi mharrek u kontro-ezaminat fis-seduta ta' wara. Fi kliem iehor, fil-kaz in dizamina l-ewwel qorti ma setghetx tinjora l-affidavit u tillibera semplicement ghax il-prosekuzzjoni ma ghamlitx xi haga li ma kinitx obbligata li taghmel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info