Reference: 264/2004

Judgement Details


Date
21/12/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
S.N. PROPERTIES LIMITED ET vs FALZON SANT MANDUCA ALFRED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
ATTI GUDIZZJARJI, KOPJI IRREGOLARI - KONVENJU, MHUX MEHTIEG LI L-ITTRA UFFICJALI MIBGHUTA AI TERMINI TAL-ARTIKOLU 1357(2) TAL-KAP. 16 TIGI NOTIFIKATA - KONVENJU, NON KONFORMITA` TA` KOPJA TA` L-ITTRA UFFICJALI MIBGHUTA AI TERMINI TAL-ARTIKOLU 1357(2) TAL-KAP. 16 MA` L-ORIGINAL MA TWASSALX GHAN-NULLITA` TA` L-ORIGINAL
Summary
Huwa veru li l-iskritturi ghandhom ikunu ffirmati mill-Avukati u mill-prokuraturi legali, meta jkunhemm, imma dan jirriferixxi ghall-original. Jekk il-konsimili notifikata lill interpellat ma jkunx fiha l-firma tal-avukat, dan in-nuqqas ma jgibx in-nullita' ta' dik l-ittra ufficjali. F'dak il-kaz kien hemm nuqqas ta' firma fuq il-kopja mentri fil-kaz odjern il-kopja ta' ittra ufficjali mibghuta sabiex issejjah lill-konvenuti jersqu ghal kuntratt in ezekuzzjoni ta' konvenju ma hargitx ghall kollox. Il-ligi tikkontempla biss in-nullita ta' l-atti gudizzjarji u mhux tal-kopji ta' dawk l-atti. Kopja tista' tkun konformi jew mhux konformi ma' l-original. Tista' tkun kopja awtentikata jew informi. Imma l-kwalifika ta' nullita', f'kuntest guridiku, ma tezistix. Il-ligi difatti titkellem biss fuqkopji regolari jew irregolari.

Fl-istat tal-ligi kif inhi llum hu bizzejjed illi jigi prezentat l-att gudizzjarju qabel jiskadi t-terminu tal-konvenju u dana biex l-accettant isejjah lil dak li wieghed biex jersaq skond il-weghda ghall-pubblikazzjoni ta' l-att u biex jafferma l-intenzjoni tieghu li jipprocedi ulterjorment skond is-subinciz (2) ta' l-artikolu 1257. La darba l-ligi ma tesigix li tali att ikun notifikat lill-parti imma tesigi biss li entro z-zmien qasir ta' tletin jum, danl-att gudizzjarju jigi segwit bl-att tac-citazzjoni sabiex titwettaq il-weghda, din il-Qorti ma tqisx illi tista taccetta li kien hemm telfien tal-jeddijiet naxxenti mill-weghda ta' bejgh, bin-nuqqasta' notifikata ta' l-istess atti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info