Reference: 13/2003

Judgement Details


Date
12/01/2005
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
DEBRINCAT MARTIN vs L-AWTORITA TA' MALTA DWAR L-AMBJENT U L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR L-IPPJANAR TA` L-IZVILUPP, INTERESS GURIDIKU TA` KUNSILL LOKALI - KUNSILL LOKALI, INTERESS FI KWISTJONIJIET RELATTIVI GHALL-LOKALITA` TA` KOMPETENZA TA`
Summary
L-interess guridiku, tradizzjonalment trattat 'a titolo personale', twessa aktar illum biex jabbraccja fih l-interessi kollettivi, kif ukoll dawk l-interessi l-ohra klassifikati bhala interessi diffusi, fejn fihom, ad ezempju, insibu kollokati l-interessi dwar il-harsien ta' l-ambjent, u dawk tal-konsumaturi. Anke ghal dawn is-sitwazzjonijiet il-ligijiet moderni ta' pajjizi ohra qed jikkoncedu spazju ghat-tutela gudizzjali, u forsi wasal iz-zmien anke f' pajjizna li l-ligijiet u l-gurisprudenzataghna progessivament jaggornaw ruhhom ma' dawn il-fenomeni socio-guridici godda in materja ta' l-interess guridiku.

Il-Kunsill Lokali mhux xi semplici ghaqda nformali ta' girien izda huwa korp importanti fl-amministrazzjoni tal-pajjiz li ghandu personalita` guridika distinta u separata u lihu mahluq mil-ligi stess biex jaqdi l-imsemmija diversi funzjonijiet stabbiliti fl-istess ligi entro l-limiti tal-lokalita` li taqa' taht il-gurisdizzjoni tieghu. In kwantu tali, il-kunsill lokali kellu kull dritt li jsemma lehnu f' materja li kienet se tolqot direttament lir-residenti li l-istesskunsill kien responsabbli ghalihom.

Kunsill Lokali ghandu interess guridiku mehtieg sabiex jintervjeni fi proceduri quddiem Qorti ta' l-Appell (Sede Inferjuri) f'kazijiet ta' appelli minn decizjonijiet tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar dwar zvilupp li jkun jaqa' fil-gurisdizzjoni territorjali ta' dak il-Kunsill.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info