Referenza: 64/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/01/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
REFALO MARGUERITE vs JB HOLDINGS LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, GUSTIFIKAZZJONI GHAL MOROZITA` FIL-HLAS TAL-KERA - LOKAZZJONI, META L-INKWILIN JISTA` JZOMM IL-KERA
Fil-Qosor
Premessi dawn il-fatti, huwa ben assodat illi f' materja ta' morozita "jispetta lis-sid li jipprovab' mod definit u bla dubju ragonevoli mhux biss li jkun ghamel interpellazzjonijiet skond il-ligi uli dawn waslu ghand l-inkwilin imma wkoll li l-inwklin ikun baqa' inadempjenti".

Dan ghar-raguni illi "il-morozita tal-kera ma kellhiex titqies fl-astratt imma fir-realta` tas-sitwazzjoni fejnl-inkwlin jonqos li jhallas dak li hu minnu dovut versu s-sid li jkun preparat li jaccetta".

Tezisti raguni logika-guridika illi biex l-inkwilin ma jaqax fis-sanzjoni tal-ligi ghax "ma jkunx hallas puntwalment il-kera li kellu jaghti" [Artikolu 9(a), Kapitolu 69], iridu jirrizultaw cirkustanzi li jiggustifikaw l-atteggjament ta' l-inkwilin fin-nuqqas tieghu li josserva l-obbligi tieghu skond il-ligi.

Jekk tali cirkostanzi ma jkunux jezistu xejn ma jsalva lill-inkwilin milli jiddekadi mid-dritt tieghu biex tigi lilu mgedda l-lokazzjoni;

L-Artikolu 1543 tal-Kodici Civili jiddisponi li:

"Il-kerrej jista', minghajr ma jkunu jinhtiegu proceduri bil-qorti, jaghmel bi spejjez ta' sid il-kera, dawk it-tiswijiet, li n-nuqqas jew dewmien taghhom, jista' jkun ghalih ta' hsara kbira; u f' dan il-kaz, jista', biex jithallas lura, izomm il-kera bhal ma jinghad fl-artikolu 1541;

Izda, l-kerrej ghandu mill-aktar fis li jista' jkun, igharraf b' dan lil sid il-kera u jaghtih rapport ta' perit dwar il-htiega tal-ghaggla ta' dawk it-tiswijiet u l-hsara li jista' jgib id-dewmien;

Izda wkoll, sid il-kera ghandu l-jedd jissokta t-tiswijiet illi jkunu nbdew taht id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu."

Jitnissel minn dan id-dispost illi dak li jintitolalill-kerrej izomm il-kera ghandu konnessjoni diretta man-natura tat-tiswijiet. Tiswijiet dawn li kif jinghad fin-nota marginali "ma jridux dewmien";

Jekk hu il-kerrej jibqa' jippersisti li ghandu dritt jikkompensa dak il-kera ma' dak li jippretendi li ghandu jiehu, u ntant ma jhallasx ghal zewg skadenzi sa 15-il gurnata wara li jigi mitlub biex ihallas, huwa jinkorri f' dik il-morozita litaghti dritt lil-lokatur li jirrikorri quddiem il-Bord tal-Kera biex jiehu taht idejh il-fond minghand dak il-kerrej.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni